Showing 601-700 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601ธรรมยุต632050102วัดป่าสวายทองกังแอนปราสาทสุรินทร์12 สวายทอง
602ธรรมยุต632050103วัดวรรณวรารามกังแอนปราสาทสุรินทร์10 ตาเสาร์
603ธรรมยุต632050104วัดห่อชื่อกังแอนปราสาทสุรินทร์14 อัดแดก
604ธรรมยุต632050105วัดตาลวกกังแอนปราสาทสุรินทร์16
605มหานิกาย367080401วัดโคกกรวดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์13
606มหานิกาย367080402วัดโคกสะอาดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์9 โคกสะอาด
607มหานิกาย367080403วัดซับบอนกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10
608มหานิกาย367080404วัดทุ่งนางามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์5 ทุ่งนางาม
609มหานิกาย367080405วัดทุ่งสีทมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์19 ทุ่งสีทม
610มหานิกาย367080406วัดเนินเสรีกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์11 เนินเสรี
611มหานิกาย367080407วัดพิกุลบุญนาคกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์1
612มหานิกาย367080408วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์7
613มหานิกาย367080409วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์6 ราษฎร์เจริญ
614มหานิกาย367080410วัดสิริรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์4
615มหานิกาย367080411วัดหนองแดงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์12
616มหานิกาย367080412วัดหนองพลวงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์3
617ธรรมยุต667080401วัดสังกิจจธรรมาวาสกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10 เตาถ่าน
618มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
619มหานิกาย432051602วัดบ้านทำนบกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์4 ทำนบ
620มหานิกาย592020101วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรังกันตัง
621มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
622มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
623มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
624มหานิกาย433080904วัดตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ5
625มหานิกาย433080905วัดหลักศิลาวนารามกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ2 จองกอ
626ธรรมยุต633080901วัดป่าภูดินสอกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
627มหานิกาย431031001วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์1 กันธารมย์
628มหานิกาย431031002วัดดอนยาวกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์3 ดอนยาว
629มหานิกาย431031003วัดท่าประชุมวารีกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์5 โคกยาง
630มหานิกาย431031004วัดระกาเสม็ดกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์6 ระกาเสม็ด
631มหานิกาย431031005วัดหนองขอนกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์7
632ธรรมยุต631031001วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์4 ปลาย
633มหานิกาย433050101วัดโคกโพนกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ3
634มหานิกาย433050102วัดโคกสูงกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ5
635มหานิกาย433050103วัดบ่อทองกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ13
636มหานิกาย433050104วัดโสภณวิหารกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ1
637มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
638มหานิกาย354012002วัดดอนแก้วกาญจนาเมืองแพร่แพร่2
639มหานิกาย354012003วัดดอนดีกาญจนาเมืองแพร่แพร่1
640มหานิกาย354012004วัดศุภศิริกาญจนาเมืองแพร่แพร่5 กวาว
641มหานิกาย354012005วัดหนองบ่อกาญจนาเมืองแพร่แพร่4
642มหานิกาย354012006วัดหัวฝายกาญจนาเมืองแพร่แพร่8
643มหานิกาย434120401วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ตุใหญ่
644มหานิกาย434120402วัดนาสะแบงกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี12 นาสะแบง
645มหานิกาย434120403วัดบ้านก่อกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 ก่อ
646มหานิกาย434120404วัดบ้านโนนมะเขือกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5 โนนมะเขือ
647มหานิกาย434120405วัดสุมานารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8
648มหานิกาย434120406วัดอินทารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 กาบิน
649มหานิกาย432060101วัดแก้วมณีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์2 บักจรัง
650มหานิกาย432060102วัดโคกกลางสามัคคีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์5 โคกกลางสามัคคี
651มหานิกาย432060103วัดบ้านกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์1
652มหานิกาย432060104วัดบ้านเขื่อนแก้วกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์13 เขื่อนแก้ว
653มหานิกาย432060105วัดบ้านจบกกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์4 จบก
654มหานิกาย432060106วัดบ้านน้อยร่มเย็นกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์8 น้อยร่มเย็น
655มหานิกาย432060107วัดปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6 ปราสาทเบง
656มหานิกาย432060108วัดหมอนเจริญกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
657ธรรมยุต632060101วัดป่าหลักชัยกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
658มหานิกาย596080201วัดน้ำขาวยะกากายูคละแว้งนราธิวาส3 น้ำขาว
659มหานิกาย595060101วัดสุนทรประชารามกายูบอเกาะรามันยะลา1 กาบู
660มหานิกาย580061101วัดท้ายทะเลการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช12 ท้ายทะเล
661มหานิกาย580061102วัดทายิการามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช4
662มหานิกาย580061103วัดท่าลิพงการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช6
663มหานิกาย580061104วัดพระบาทโพธารามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช10 พร้าว
664มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
665มหานิกาย596070502วัดเวฬุวันกาหลงศรีสาครนราธิวาส2 ป่าไผ่
666มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
667มหานิกาย274010602วัดแก้วมงคลกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร7
668มหานิกาย274010603วัดนาขวางกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร5 นาขวาง
669มหานิกาย446010101วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
670มหานิกาย446010102วัดชัยสุนทรกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
671มหานิกาย446010103วัดดงปอกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
672มหานิกาย446010104วัดใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
673มหานิกาย446010105วัดป่าทุ่งศรีเมืองกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ทุ่งมน
674มหานิกาย446010106วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
675มหานิกาย446010107วัดหอไตรปิฎการามกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
676มหานิกาย446010108วัดเหนือกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
677ธรรมยุต646010101วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
678มหานิกาย432010301วัดโคกอารักษ์กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์7
679มหานิกาย430090301วัดกระเสียวกำปังโนนไทยนครราชสีมา2 กระเสียว
680มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
681มหานิกาย430090303วัดบ้านจอกกำปังโนนไทยนครราชสีมา3 จอก
682มหานิกาย430090304วัดบ้านจานกำปังโนนไทยนครราชสีมา4 จาน
683มหานิกาย430090305วัดบ้านซาดกำปังโนนไทยนครราชสีมา1 ซาด
684มหานิกาย430090306วัดบ้านนากำปังโนนไทยนครราชสีมา7 นา
685มหานิกาย430090307วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12 ไพล
686มหานิกาย430090308วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12
687มหานิกาย430090309วัดบ้านอ้อกำปังโนนไทยนครราชสีมา6 อ้อ
688มหานิกาย430090310วัดศรีชลสินธ์กำปังโนนไทยนครราชสีมา5 หนองแวง
689มหานิกาย430090311วัดใหม่นารีกำปังโนนไทยนครราชสีมา9 ใหม่นารี
690มหานิกาย585050201วัดสถิตย์ธรรมารามกำพวนสุขสำราญระนอง2 เหนือ
691มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
692มหานิกาย444060602วัดคำบอนกำพี้บรบือมหาสารคาม10 คำบอน
693มหานิกาย444060603วัดแดงน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม2
694มหานิกาย444060604วัดบ้านเป้ากำพี้บรบือมหาสารคาม5
695มหานิกาย444060605วัดบ้านฮ่องไผ่กำพี้บรบือมหาสารคาม4
696มหานิกาย444060606วัดป่าธรรมอุทยานกำพี้บรบือมหาสารคาม8 เหล่ายาว
697มหานิกาย444060607วัดสองห้องกำพี้บรบือมหาสารคาม6
698มหานิกาย444060608วัดสีมาวดีกำพี้บรบือมหาสารคาม5
699มหานิกาย444060609วัดสีมาวดี (บ้านเป้า)กำพี้บรบือมหาสารคาม5
700มหานิกาย444060610วัดเหล่ากากำพี้บรบือมหาสารคาม3