Showing 801-900 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย433030807วัดหนองเรือละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
802มหานิกาย433030901วัดโนนสวนเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
803มหานิกาย433030902วัดเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
804มหานิกาย433030903วัดหนองเทาเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
805มหานิกาย433030904วัดหนองน้ำเต้าเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
806มหานิกาย433030905วัดหนองมุกข์เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
807มหานิกาย433031001วัดทุ่งมั่งอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
808มหานิกาย433031002วัดบ้านอีปาดอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
809มหานิกาย433031003วัดหนองไฮอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
810มหานิกาย433031101วัดบ้านเกาะเหล็กบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 แวง
811มหานิกาย433031102วัดบ้านขามบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
812มหานิกาย433031103วัดบ้านเทินบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
813มหานิกาย433031104วัดบ้านบัวน้อยบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
814มหานิกาย433031105วัดบ้านหนองแสงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 หนองแสง
815มหานิกาย433031106วัดพันลำบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
816มหานิกาย433031107วัดหนองแวงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
817มหานิกาย433031108วัดป่าดงเมืองซ้ายบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 เทิน
818มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
819มหานิกาย433031202วัดท่าช้างหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ท่าช้าง
820มหานิกาย433031203วัดโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
821มหานิกาย433031204วัดโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
822มหานิกาย433031205วัดหนองบัวหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
823มหานิกาย433031301วัดบ้านคล้อดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ2
824มหานิกาย433031302วัดบ้านดู่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ1
825มหานิกาย433031303วัดหนองถ่มดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ3
826มหานิกาย433031304วัดหนองม่วงดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองม่วง
827มหานิกาย433031305วัดศรีเหมือดแอ่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ศรีเหมือดแอ่
828มหานิกาย433031401วัดจิกกะลาสุทธารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 จิกกะลา
829มหานิกาย433031402วัดนาดีผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 นาดี
830มหานิกาย433031403วัดโนนสว่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ13 โนนสว่าง
831มหานิกาย433031404วัดบกบ่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ11
832มหานิกาย433031405วัดบ้านเกาะผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
833มหานิกาย433031406วัดป่าหนองแคนรัตนารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 หนองแคน
834มหานิกาย433031407วัดผักแพวผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
835มหานิกาย433031408วัดสวนฝ้ายผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
836มหานิกาย433031409วัดสวนอ้อยผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
837มหานิกาย433031410วัดหนองขอนผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ12 หนองขอน
838มหานิกาย433031411วัดหนองม่วงผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
839มหานิกาย433031501วัดโนนเปือยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
840มหานิกาย433031502วัดบ้านจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
841มหานิกาย433031503วัดบ้านผักบุ้งจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
842มหานิกาย433031504วัดบูรพาจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
843มหานิกาย433031505วัดพะแนงจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
844มหานิกาย433031506วัดเวฬุวนารามจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 กอไผ่
845มหานิกาย433031507วัดอาลัยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
846มหานิกาย433032001วัดนางกว่างคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 หนองอีกว่าง
847มหานิกาย433032002วัดมะกรูดคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 มะกรูด
848มหานิกาย433032003วัดสุวรรณารามคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 คำเนียม
849มหานิกาย433032004วัดหนองทามใหญ่คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองทามใหญ่
850ธรรมยุต633030101วัดประชารังสฤษฎิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
851ธรรมยุต633030201วัดป่าโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 โนนสัง
852ธรรมยุต633030301วัดป่าศรีรัตนารามหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
853ธรรมยุต633030401วัดสามัคคิยารามยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 ยาง
854ธรรมยุต633030501วัดหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
855ธรรมยุต633030901วัดป่าเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 เมืองน้อย
856มหานิกาย350250101วัดเสาแดงแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เสาแดง หมู่ที่ 7
857มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
858มหานิกาย350250201วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่3 วัดจันทร์
859มหานิกาย350250202วัดห้วยบงบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 5
860มหานิกาย350250203วัดบ้านเด่นบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เด่น หมู่ที่ 7
861มหานิกาย350250204วัดห้วยฮ่อมบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หัวยฮ่อม หมู่ที่ 1
862มหานิกาย350250301วัดสบแม่แดดแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
863มหานิกาย350250302วัดแม่ผาปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่ผาปู หมู่ที่ 1
864มหานิกาย350250303วัดห้วยปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
865มหานิกาย350250304วัดแม่แดดน้อยแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่แดดน้อย หมู่ที่ 4
866มหานิกาย584020101วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
867มหานิกาย584020201วัดเขาพระนิ่มท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
868มหานิกาย584020202วัดจันทาวาสท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
869มหานิกาย584020203วัดดอนยางท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9
870มหานิกาย584020204วัดดอนสนท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
871มหานิกาย584020205วัดประสพท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
872มหานิกาย584020301วัดกรวดกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
873มหานิกาย584020302วัดดอนยากะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
874มหานิกาย584020303วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
875มหานิกาย584020304วัดสนธิ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
876มหานิกาย584020401วัดเขาแก้วทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
877มหานิกาย584020402วัดเขาชานารามทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
878มหานิกาย584020403วัดทุ่งกงทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
879มหานิกาย584020501วัดเขานางเภากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
880มหานิกาย584020502วัดสำนักไฟกรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
881มหานิกาย584020601วัดกงตากช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
882มหานิกาย584020602วัดเขาถ้ำพระช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9 คลองฮาย
883มหานิกาย584020603วัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
884มหานิกาย584020604วัดยางหมู่ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
885มหานิกาย584020701วัดพ่วงพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
886มหานิกาย584020702วัดอุทัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
887มหานิกาย584020703วัดอุภัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี6 ปากกะแดะ
888มหานิกาย584020801วัดวังไทรป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
889มหานิกาย584020901วัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
890มหานิกาย584020902วัดแสงประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
891มหานิกาย584021001วัดคูหาช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
892มหานิกาย584021002วัดนางห้าช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
893มหานิกาย584021003วัดยางหมู่ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี7
894มหานิกาย584021101วัดเขาถ้ำธรรมอุทัยท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
895มหานิกาย584021102วัดบ้านนาท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
896มหานิกาย584021103วัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี5
897มหานิกาย584021104วัดป่าธรรมารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
898มหานิกาย584021105วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
899มหานิกาย584021106วัดอุทยารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
900มหานิกาย584021301วัดคงคาล้อมคลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1