Showing 701-800 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย444040607วัดสระแก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม10
702มหานิกาย444040701วัดแก้วสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม2
703มหานิกาย444040702วัดเขวาน้อยเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม3 เขวาน้อย
704มหานิกาย444040703วัดชมพูวนารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม4
705มหานิกาย444040704วัดดอนศรีสะอาดเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม7
706มหานิกาย444040705วัดท่าวารีเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม10
707มหานิกาย444040706วัดท่าสว่างอารมณ์เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม9 บุ่งเบา
708มหานิกาย444040707วัดบ้านดอนเงินเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม6
709มหานิกาย444040708วัดโพธิ์ศรีสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม1
710มหานิกาย444040709วัดศรีสง่าเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม5
711มหานิกาย444040710วัดศรีสุธรรมารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม8
712มหานิกาย444040801วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม7
713มหานิกาย444040802วัดนาดีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม4
714มหานิกาย444040803วัดน้ำเที่ยงศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม5
715มหานิกาย444040804วัดบวรมงคลศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม10
716มหานิกาย444040805วัดปทุมวันศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม9
717มหานิกาย444040806วัดประชานิมิตศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนขมิ้น
718มหานิกาย444040807วัดโพธิ์ศรีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม1
719มหานิกาย444040808วัดศรีสุขศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม3
720มหานิกาย444040809วัดหนองแคนศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม8
721มหานิกาย444040901วัดเขมิกาวาสกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม6
722มหานิกาย444040902วัดศรีเจริญกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม4
723มหานิกาย444040903วัดสว่างโนนจานกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม3
724มหานิกาย444040904วัดอัมพวันกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม8
725มหานิกาย444041001วัดท่าเรียบขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม3
726มหานิกาย444041002วัดธรรมมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
727มหานิกาย444041003วัดนิมิตมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม1
728มหานิกาย444041004วัดป่าขามเฒ่าพัฒนาขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม2 ขามเฒ่าพัฒนา
729มหานิกาย444041005วัดป่าดอนเปลือยขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม5 ดอนเปลือย
730มหานิกาย444041006วัดศรีสวาสดิ์ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม10
731มหานิกาย444041007วัดศรีโสภณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม11
732มหานิกาย444041008วัดสว่างอรุณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
733มหานิกาย444041009วัดเสนานิคมขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม7
734ธรรมยุต644040101วัดป่าแก้วธรรมวิเวกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม2 โคกพระ
735ธรรมยุต644040102วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม4
736ธรรมยุต644040103วัดป่าหนองโกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม12 หนองโก
737ธรรมยุต644040301วัดป่าเจริญธรรมมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1 นาสีนวน
738ธรรมยุต644040401วัดป่าวังเลิงท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9 หัวขัว
739ธรรมยุต644040501วัดป่าเมตตาธรรมนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
740ธรรมยุต644040502วัดหนองเม็กนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองเม็ก
741ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
742มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
743มหานิกาย433030102วัดคำบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โคกสะอาด
744มหานิกาย433030103วัดคำเมยดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 คำเมย
745มหานิกาย433030104วัดบ้านดูนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
746มหานิกาย433030105วัดบ้านสิมดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
747มหานิกาย433030106วัดศรีสุมังคลารามดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
748มหานิกาย433030107วัดศิริราษฎร์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
749มหานิกาย433030108วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ15
750มหานิกาย433030109วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 หนองบอน
751มหานิกาย433030201วัดน้อยโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 โนนสัง
752มหานิกาย433030202วัดโนนผึ้งโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
753มหานิกาย433030203วัดโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
754มหานิกาย433030204วัดบ้านเก้าสิบโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โนนสัง
755มหานิกาย433030205วัดป่าขี้เหล็กโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 ขี้เหล็ก
756มหานิกาย433030206วัดหนองบัวไชยวานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
757มหานิกาย433030207วัดหนองหวายโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
758มหานิกาย433030208วัดหนองโองโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
759มหานิกาย433030209วัดหัวสะพานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
760มหานิกาย433030301วัดทุ่งพายหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
761มหานิกาย433030302วัดบกขี้ยางหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
762มหานิกาย433030303วัดป่าคำเจริญหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
763มหานิกาย433030304วัดป่าเลิงแฝกหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 เลิงแฝก
764มหานิกาย433030305วัดร่องน้ำคำหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 ร่องน้ำคำ
765มหานิกาย433030306วัดลือชัยหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 ลือชัย
766มหานิกาย433030307วัดหนองดุมหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
767มหานิกาย433030308วัดหนองถ่มธรรมาวาสหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
768มหานิกาย433030309วัดหนองม่วงหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ9
769มหานิกาย433030310วัดหนองหัวช้างหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
770มหานิกาย433030311วัดหว้าพัฒนาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 หว้าพัฒนา
771มหานิกาย433030401วัดโนนแดงยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 โนนแดง
772มหานิกาย433030402วัดบ้านกล้วยยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
773มหานิกาย433030403วัดบ้านโคกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
774มหานิกาย433030404วัดบ้านยางยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
775มหานิกาย433030405วัดโพธิ์ลังกายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
776มหานิกาย433030406วัดสร้างเหล่ายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
777มหานิกาย433030407วัดหนองกกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
778มหานิกาย433030501วัดแดงน้อยพัฒนารามหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 แดงน้อย
779มหานิกาย433030502วัดบ้านหนามแท่ง (สระพังทอง)หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
780มหานิกาย433030503วัดบ้านหนามแท่งหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
781มหานิกาย433030504วัดป่าหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 หนองแวง
782มหานิกาย433030505วัดสระพังทองหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
783มหานิกาย433030506วัดแสงใหญ่หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
784มหานิกาย433030601วัดจำปาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
785มหานิกาย433030602วัดป่าหนองแก้วหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษม. ๑
786มหานิกาย433030603วัดโพธิ์ศรีหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
787มหานิกาย433030604วัดสระบัวหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
788มหานิกาย433030605วัดสว่างวรารามหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
789มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
790มหานิกาย433030702วัดบ้านเจี่ยทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
791มหานิกาย433030703วัดบ้านทามทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
792มหานิกาย433030704วัดบ้านหมัดทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
793มหานิกาย433030705วัดบูรพาทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
794มหานิกาย433030706วัดสระสิมทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
795มหานิกาย433030801วัดบ้านกอกละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
796มหานิกาย433030802วัดบ้านเขวาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
797มหานิกาย433030803วัดบ้านเหม้าละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
798มหานิกาย433030804วัดบ้านโอ้นละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 ละทาย
799มหานิกาย433030805วัดยางน้อยละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
800มหานิกาย433030806วัดละทายละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ1