Showing 501-600 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501มหานิกาย433040704วัดสามโคกพัฒนารามละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
502มหานิกาย433040705วัดประชาสรรค์ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 ก่อ
503มหานิกาย433040706วัดป่าคำพิรุณละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 คำโปรย
504มหานิกาย433040707วัดน้ำทิพย์รัตนารามละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 คำโปรย
505มหานิกาย433040801วัดชัยมงคลรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โดนเอาว์
506มหานิกาย433040802วัดโดนเอาว์รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
507มหานิกาย433040803วัดบ้านตาทวดรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาทวด
508มหานิกาย433040804วัดบ้านรุงรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
509มหานิกาย433040805วัดบ้านสมบูรณ์รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 สมบูรณ์
510มหานิกาย433040806วัดหนองอุดมวนารามรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองอุดม
511มหานิกาย433040807วัดห้วยทิพย์ธรรมวิเวกรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ห้วยทิพย์
512มหานิกาย433040901วัดชำแสงตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 แสงเจริญ
513มหานิกาย433040902วัดตระกาจตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
514มหานิกาย433040903วัดบ้านโคกตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
515มหานิกาย433040904วัดบ้านบกตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 บก
516มหานิกาย433040905วัดบ้านบุเดื่อตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 บุเดื่อ
517มหานิกาย433040906วัดบ้านม่วงตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
518มหานิกาย433040907วัดป่าซำตารมย์ตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ซำตารมย์
519มหานิกาย433040908วัดพวงพยอมตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 พวงพยอม
520มหานิกาย433040909วัดหนองเกาะตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 เสวต
521มหานิกาย433041101วัดจานคุณารามจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
522มหานิกาย433041102วัดชำโพธิ์จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ5
523มหานิกาย433041103วัดโนนกางของจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
524มหานิกาย433041104วัดบ้านตาเกษจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 ตาเกษ
525มหานิกาย433041105วัดบ้านเหรียญทองจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 เหรียญทอง
526มหานิกาย433041106วัดป่ามหาราชจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 มหาราช
527มหานิกาย433041107วัดไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
528มหานิกาย433041108วัดศรีตาลอยจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
529มหานิกาย433041109วัดหนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
530มหานิกาย433041110วัดโพนทองจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โพนทอง
531มหานิกาย433041201วัดซำผักแว่นภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ซำผักแว่น
532มหานิกาย433041202วัดตูมน้อยภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
533มหานิกาย433041203วัดท่าพระภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
534มหานิกาย433041204วัดบ้านนาชำภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 นาชำ
535มหานิกาย433041205วัดบ้านนาภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
536มหานิกาย433041206วัดบ้านหินภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 บ้านหิน
537มหานิกาย433041207วัดป่าโมงภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ16 ป่าโมง
538มหานิกาย433041208วัดไพรงามภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ไพรงาม
539มหานิกาย433041209วัดภูคำภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 ภูคำ
540มหานิกาย433041210วัดภูเงินภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
541มหานิกาย433041211วัดสันติสุขภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ15 สันติสุข
542มหานิกาย433041212วัดหนองกระทิงภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11
543มหานิกาย433041213วัดหนองตระกาศภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
544มหานิกาย433041214วัดศรัทธาสามัคคีภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 ทางโค้ง
545มหานิกาย433041301วัดญาณสามัคคีชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
546มหานิกาย433041302วัดบ้านชำชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ชำ
547มหานิกาย433041303วัดโพธิ์มูลธรรมชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ตามูล
548มหานิกาย433041304วัดโพธยารามชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 นาโพธิ์
549มหานิกาย433041401วัดกระแชงพัฒนากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 กระแชงพัฒนา
550มหานิกาย433041402วัดกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
551มหานิกาย433041403วัดจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 จำนรรจ์
552มหานิกาย433041404วัดโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
553มหานิกาย433041405วัดบ้านกอกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 กอก
554มหานิกาย433041406วัดบ้านเขวากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 เขวา
555มหานิกาย433041407วัดบ้านโนนจิกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนจิก
556มหานิกาย433041408วัดบ้านไฮกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ไฮ
557มหานิกาย433041409วัดพระใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ17 กระแชงเมืองใหม่
558มหานิกาย433041410วัดระโยงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
559มหานิกาย433041411วัดหนองทากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 หนองทา
560มหานิกาย433041501วัดจันทน์หอมวนารามโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 จันทน์หอม
561มหานิกาย433041502วัดท่าสว่างโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
562มหานิกาย433041503วัดธรรมสำเริงพุทธศิริโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 โนนสำเริง
563มหานิกาย433041504วัดโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 กระหวัน
564มหานิกาย433041505วัดโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาเสก
565มหานิกาย433041506วัดโนนเหลื่อมโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนเหลื่อม
566มหานิกาย433041507วัดป่าโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 โนนสำราญ
567มหานิกาย433041508วัดรุ่งอรุณโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 รุ่งอรุณ
568มหานิกาย433041509วัดตาเสกโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ตาเสก
569มหานิกาย433041601วัดกระบี่หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 นาน้ำคำ
570มหานิกาย433041602วัดดงก่อเจริญธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ดงก่อ
571มหานิกาย433041603วัดโนนม่วงหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
572มหานิกาย433041604วัดบ้านแกหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
573มหานิกาย433041605วัดป่าไม้พัฒนาหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 ป่าไม้พัฒนา
574มหานิกาย433041606วัดศรีเจริญหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 ศรีเจริญ
575มหานิกาย433041901วัดบ้านหัวทดเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 หัวทด
576มหานิกาย433041902วัดพรทิพยารามเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 พรทิพย์
577มหานิกาย433041903วัดภูมิซรอลเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
578มหานิกาย433041904วัดเสาธงชัยเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 เสาธงชัย
579มหานิกาย433041905วัดหนองเม็กราษฎร์บำรุงเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 หนองเม็ก
580มหานิกาย433041906วัดห้วยน้ำใสเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ห้วยน้ำใส
581มหานิกาย433042001วัดตาเครือขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
582มหานิกาย433042002วัดโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
583มหานิกาย433042003วัดนาขนวนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5
584มหานิกาย433042004วัดโนนสมบูรณ์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
585มหานิกาย433042005วัดบ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
586มหานิกาย433042006วัดป่าโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 โตนด
587มหานิกาย433042007วัดป่าธรรมวิเวกขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 นาขนวน
588มหานิกาย433042008วัดศิริโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 โตนด
589มหานิกาย433042009วัดหนองผักกรูดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองผักกรูด
590มหานิกาย433042010วัดหนองหัวช้างขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 หนองหัวช้าง
591มหานิกาย433042101วัดกัททลิวันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 มะลิวัลย์
592มหานิกาย433042102วัดจำนันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 จำนัน
593มหานิกาย433042103วัดทุ่งศรีนวลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
594มหานิกาย433042104วัดโนนเรือสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนเรือ
595มหานิกาย433042105วัดโนนสะแบงสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 โนนสะแบง
596มหานิกาย433042106วัดบ้านคำบอนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 คำบอน
597มหานิกาย433042107วัดบ้านซำเม็งเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ซำเม็ง
598มหานิกาย433042108วัดบ้านภูมิซรอลเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษบ้านภูมิซรอล หมู่ 12
599มหานิกาย433042109วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 สายเจริญ
600มหานิกาย433042110วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ16 สายเจริญ