Showing 801-900 of 43,095 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย440160503วัดโพธิ์งามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น4
802มหานิกาย440160504วัดสว่างเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น9
803มหานิกาย440160505วัดสามัคคีกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น2
804มหานิกาย440160506วัดสำราญกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น1 ค้อ
805ธรรมยุต640160501วัดป่าค้อสุทธารามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่นหมู่ที่ ๑ บ้านค้อ
806มหานิกาย432071401วัดท่าอัมพวันกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์6
807มหานิกาย432071402วัดบ้านบอนกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์4 บอน
808มหานิกาย432071403วัดสว่างกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์8
809มหานิกาย432071404วัดอรัญวารีกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์5
810มหานิกาย446051201วัดศิริมงคลธรรมหนองโง้งกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
811มหานิกาย446051202วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าวกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 กุดค้าว
812มหานิกาย218070401วัดดงพระเจดีย์กุดจอกหนองมะโมงชัยนาท2 ดงพระเจดีย์
813มหานิกาย218070402วัดบ้านทับกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท3
814มหานิกาย218070403วัดศรีสโมสรกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท1
815ธรรมยุต618070401วัดหนองขนากกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท4 หนองขนาก
816มหานิกาย430121401วัดคูมะค่ากุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา10 คูมะค่า
817มหานิกาย430121402วัดงิ้วใหม่กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
818มหานิกาย430121403วัดดอนแร้งกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา9
819มหานิกาย430121404วัดบ้านงิ้ว (งิ้วใหม่)กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
820มหานิกาย430121405วัดบ้านงิ้วกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
821มหานิกาย430121406วัดหนองโข่กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา5 หนองโข่
822มหานิกาย430121407วัดอ้อยช้างรัตนารามกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา7 อ้อยช้าง
823ธรรมยุต630121401วัดบ้านดอนหันกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา11 ดอนหัน
824มหานิกาย441020101วัดเกษมสันตารามกุดจับกุดจับอุดรธานี4 กุดจับ
825มหานิกาย441020102วัดดงธาตุกุดจับกุดจับอุดรธานี7 ดงธาตุ
826มหานิกาย441020103วัดดงบังกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
827มหานิกาย441020104วัดบรมสมภรณ์กุดจับกุดจับอุดรธานี3 หนองโน
828มหานิกาย441020105วัดวิชัยวนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี6 โคกวิชัย
829มหานิกาย441020106วัดศรีสุธรรมมารามกุดจับกุดจับอุดรธานี13
830มหานิกาย441020107วัดสันติพัฒนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี5
831มหานิกาย441020108วัดสีหนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี10
832มหานิกาย441020109วัดใหม่โพนทองกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
833มหานิกาย441020110วัดอัมพวันวิทยารามกุดจับกุดจับอุดรธานี2
834ธรรมยุต641020101วัดป่าบัวทองกุดจับกุดจับอุดรธานี2 หนองโน
835มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
836มหานิกาย446110402วัดแสนสุขกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์7
837มหานิกาย446110403วัดหนองหลวงโคกกลางกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์6
838ธรรมยุต646110401วัดศิริธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์11 ภูเจริญ
839ธรรมยุต646110402วัดสันติธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์8
840มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
841มหานิกาย430181102วัดสลักใดกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา5
842มหานิกาย430181103วัดสันติสีลารามกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา4
843มหานิกาย439011101วัดประดิษฐ์ธรรมคุณกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู2 ทุ่งโปร่งเหนือ
844มหานิกาย439011102วัดป่าสามัคคีวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู9 โพธิ์ศรีสะอาดเหนือ
845มหานิกาย439011103วัดโพธิ์ทองพัฒนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู6
846มหานิกาย439011104วัดมีชัยราษฎร์บำรุงกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู5
847มหานิกาย439011105วัดศรีชุมพลกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู7
848มหานิกาย439011106วัดศรีสุวรรณวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู8
849มหานิกาย439011107วัดศิริสว่างกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1
850ธรรมยุต639011101วัดทุ่งโปร่งวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู12 ทุ่งโปร่งพัฒนา
851มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
852มหานิกาย448051102วัดสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนมนครพนม3 สร้างแห่
853มหานิกาย434190201วัดแก่งเจริญทัศน์กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี5 แก่งเจริญ
854มหานิกาย434190202วัดแก่งศิลากุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 หินลาด
855มหานิกาย434190203วัดคำเม็กกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี2 คำเม็ก
856มหานิกาย434190204วัดโชคอำนวยกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี3 โชคอำนวย
857มหานิกาย434190205วัดดอนชีกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 ยอดดอนชี
858มหานิกาย434190206วัดโนนจิกกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี14 โนนจิก
859มหานิกาย434190207วัดผาสุการามกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1
860มหานิกาย434190208วัดพุทธรักษากุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี4 หินสูง
861มหานิกาย434190209วัดวังดู่ทรงธรรมกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี16 วังดู่
862มหานิกาย434190210วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพูกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 กุดชมภู
863มหานิกาย434190211วัดสระปทุมมาลัยกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี9
864มหานิกาย434190212วัดห้วยกว้างกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี7
865มหานิกาย434190213วัดห้วยไผ่กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี12 ห้วยไผ่
866มหานิกาย434190214วัดใหม่นาคลองกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17 ใหม่นาคลอง
867มหานิกาย434190215วัดอัมพวันกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี8
868ธรรมยุต634190201วัดโนนโพธิ์ทองกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี18 โนนโพธิ์
869มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
870มหานิกาย435030102วัดคำกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คำกลาง
871มหานิกาย435030103วัดโชคดีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คกกลาง
872มหานิกาย435030104วัดบ้านโคกสูงกุดชุมกุดชุมยโสธร9 โคกสูง
873มหานิกาย435030105วัดป่ากุดชุมเจริญธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร5 สองคร
874มหานิกาย435030106วัดป่าพุทธสถานภูหินปูนกุดชุมกุดชุมยโสธร16 นามน
875มหานิกาย435030107วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้ายกุดชุมกุดชุมยโสธร11 เหล่าฝ้าย
876มหานิกาย435030108วัดพฤกษาวรารามกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
877มหานิกาย435030109วัดวินิจธรรมารามกุดชุมกุดชุมยโสธร12 เอราวัณ
878มหานิกาย435030110วัดสองคอนกุดชุมกุดชุมยโสธร5
879มหานิกาย435030111วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร8
880มหานิกาย435030112วัดหนองบอนกุดชุมกุดชุมยโสธร1
881มหานิกาย435030113วัดหนองมาลากุดชุมกุดชุมยโสธร6 หนองมาลา
882มหานิกาย435030114วัดหนองเรือกุดชุมกุดชุมยโสธร2
883มหานิกาย435030115วัดเหล่าตำแยกุดชุมกุดชุมยโสธร3
884มหานิกาย435030116วัดสวนขันติธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
885ธรรมยุต635030101วัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร14
886ธรรมยุต635030102วัดป่าหนองเมืองกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร10
887ธรรมยุต635030103วัดภูหมากพริกกุดชุมกุดชุมยโสธร15 ทองสัมฤทธิ์
888มหานิกาย436050201วัดชัยภูมิพิทักษ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ8
889มหานิกาย436050202วัดโชคอำนวยกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ7 โชคอำนวย
890มหานิกาย436050203วัดนาทุ่งใหญ่กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ2 นาทุ่งใหญ่
891มหานิกาย436050204วัดป่าสุริยวงศ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ3
892มหานิกาย436050205วัดป่าหนองลุมพุกกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6 หนองลุมพุก
893มหานิกาย436050206วัดพนังโสภารามกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ1 นาคานหัก
894มหานิกาย436050207วัดลุมพินีกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6 หนองลุมพุก
895มหานิกาย436050208วัดศรีมงคลกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ5 หนองแก
896มหานิกาย436050209วัดศาลาวรรณกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ4
897มหานิกาย436050210วัดหนองบัวแดงกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6
898มหานิกาย436050211วัดแสงอรุณกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมินาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
899มหานิกาย439020501วัดโพธิญาณกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู4 หนองแต้
900มหานิกาย439020502วัดศรีธรรมวงศารามกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู6 ทรายอุดม