Showing 801-900 of 43,095 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย433030804วัดบ้านโอ้นละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 ละทาย
802มหานิกาย433030805วัดยางน้อยละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
803มหานิกาย433030806วัดละทายละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
804มหานิกาย433030807วัดหนองเรือละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
805มหานิกาย433030901วัดโนนสวนเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
806มหานิกาย433030902วัดเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
807มหานิกาย433030903วัดหนองเทาเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
808มหานิกาย433030904วัดหนองน้ำเต้าเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
809มหานิกาย433030905วัดหนองมุกข์เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
810มหานิกาย433031001วัดทุ่งมั่งอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
811มหานิกาย433031002วัดบ้านอีปาดอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
812มหานิกาย433031003วัดหนองไฮอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
813มหานิกาย433031101วัดบ้านเกาะเหล็กบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 แวง
814มหานิกาย433031102วัดบ้านขามบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
815มหานิกาย433031103วัดบ้านเทินบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
816มหานิกาย433031104วัดบ้านบัวน้อยบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
817มหานิกาย433031105วัดบ้านหนองแสงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 หนองแสง
818มหานิกาย433031106วัดพันลำบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
819มหานิกาย433031107วัดหนองแวงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
820มหานิกาย433031108วัดป่าดงเมืองซ้ายบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 เทิน
821มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
822มหานิกาย433031202วัดท่าช้างหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ท่าช้าง
823มหานิกาย433031203วัดโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
824มหานิกาย433031204วัดโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
825มหานิกาย433031205วัดหนองบัวหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
826มหานิกาย433031301วัดบ้านคล้อดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ2
827มหานิกาย433031302วัดบ้านดู่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ1
828มหานิกาย433031303วัดหนองถ่มดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ3
829มหานิกาย433031304วัดหนองม่วงดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองม่วง
830มหานิกาย433031305วัดศรีเหมือดแอ่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ศรีเหมือดแอ่
831มหานิกาย433031401วัดจิกกะลาสุทธารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 จิกกะลา
832มหานิกาย433031402วัดนาดีผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 นาดี
833มหานิกาย433031403วัดโนนสว่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ13 โนนสว่าง
834มหานิกาย433031404วัดบกบ่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ11
835มหานิกาย433031405วัดบ้านเกาะผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
836มหานิกาย433031406วัดป่าหนองแคนรัตนารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 หนองแคน
837มหานิกาย433031407วัดผักแพวผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
838มหานิกาย433031408วัดสวนฝ้ายผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
839มหานิกาย433031409วัดสวนอ้อยผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
840มหานิกาย433031410วัดหนองขอนผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ12 หนองขอน
841มหานิกาย433031411วัดหนองม่วงผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
842มหานิกาย433031501วัดโนนเปือยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
843มหานิกาย433031502วัดบ้านจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
844มหานิกาย433031503วัดบ้านผักบุ้งจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
845มหานิกาย433031504วัดบูรพาจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
846มหานิกาย433031505วัดพะแนงจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
847มหานิกาย433031506วัดเวฬุวนารามจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 กอไผ่
848มหานิกาย433031507วัดอาลัยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
849มหานิกาย433032001วัดนางกว่างคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 หนองอีกว่าง
850มหานิกาย433032002วัดมะกรูดคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 มะกรูด
851มหานิกาย433032003วัดสุวรรณารามคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 คำเนียม
852มหานิกาย433032004วัดหนองทามใหญ่คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองทามใหญ่
853ธรรมยุต633030101วัดประชารังสฤษฎิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
854ธรรมยุต633030201วัดป่าโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 โนนสัง
855ธรรมยุต633030301วัดป่าศรีรัตนารามหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
856ธรรมยุต633030401วัดสามัคคิยารามยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 ยาง
857ธรรมยุต633030501วัดหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
858ธรรมยุต633030901วัดป่าเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 เมืองน้อย
859มหานิกาย350250101วัดเสาแดงแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เสาแดง หมู่ที่ 7
860มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
861มหานิกาย350250201วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่3 วัดจันทร์
862มหานิกาย350250202วัดห้วยบงบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 5
863มหานิกาย350250203วัดบ้านเด่นบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เด่น หมู่ที่ 7
864มหานิกาย350250204วัดห้วยฮ่อมบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หัวยฮ่อม หมู่ที่ 1
865มหานิกาย350250301วัดสบแม่แดดแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
866มหานิกาย350250302วัดแม่ผาปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่ผาปู หมู่ที่ 1
867มหานิกาย350250303วัดห้วยปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
868มหานิกาย350250304วัดแม่แดดน้อยแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่แดดน้อย หมู่ที่ 4
869มหานิกาย584020101วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
870มหานิกาย584020201วัดเขาพระนิ่มท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
871มหานิกาย584020202วัดจันทาวาสท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
872มหานิกาย584020203วัดดอนยางท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9
873มหานิกาย584020204วัดดอนสนท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
874มหานิกาย584020205วัดประสพท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
875มหานิกาย584020301วัดกรวดกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
876มหานิกาย584020302วัดดอนยากะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
877มหานิกาย584020303วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
878มหานิกาย584020304วัดสนธิ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
879มหานิกาย584020401วัดเขาแก้วทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
880มหานิกาย584020402วัดเขาชานารามทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
881มหานิกาย584020403วัดทุ่งกงทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
882มหานิกาย584020501วัดเขานางเภากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
883มหานิกาย584020502วัดสำนักไฟกรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
884มหานิกาย584020601วัดกงตากช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
885มหานิกาย584020602วัดเขาถ้ำพระช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9 คลองฮาย
886มหานิกาย584020603วัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
887มหานิกาย584020604วัดยางหมู่ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
888มหานิกาย584020701วัดพ่วงพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
889มหานิกาย584020702วัดอุทัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
890มหานิกาย584020703วัดอุภัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี6 ปากกะแดะ
891มหานิกาย584020801วัดวังไทรป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
892มหานิกาย584020901วัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
893มหานิกาย584020902วัดแสงประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
894มหานิกาย584021001วัดคูหาช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
895มหานิกาย584021002วัดนางห้าช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
896มหานิกาย584021003วัดยางหมู่ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี7
897มหานิกาย584021101วัดเขาถ้ำธรรมอุทัยท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
898มหานิกาย584021102วัดบ้านนาท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
899มหานิกาย584021103วัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี5
900มหานิกาย584021104วัดป่าธรรมารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3