Showing 801-900 of 43,077 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย442090405วัดศรีบุญเรืองหนองงิ้ววังสะพุงเลย4 บ้านน้ำจันทร์
802มหานิกาย442090404วัดราษฎร์อุปถัมภ์หนองงิ้ววังสะพุงเลย2 บ้านตากแดด
803ธรรมยุต642090402วัดป่าภูแปกหนองงิ้ววังสะพุงเลย5 กกบก
804ธรรมยุต642090401วัดป่าปริตบรรพตหนองงิ้ววังสะพุงเลย8 กกกอก
805มหานิกาย442090402วัดธรรมจาริการามหนองงิ้ววังสะพุงเลย7 บ้านเหล่าแปน
806มหานิกาย442090401วัดดอนทองหนองงิ้ววังสะพุงเลย1 บ้านหนองงิ้ว
807มหานิกาย442091303วัดโนนสว่างศรีสงครามวังสะพุงเลย6 บ้านโนนสว่าง
808มหานิกาย442091302วัดโนนศิลาศรีสงครามวังสะพุงเลย9 บ้านโคกหนองแก
809ธรรมยุต642091304วัดอินทรารามศรีสงครามวังสะพุงเลย6 บุ่งกกตาล
810มหานิกาย442091305วัดศรีอุดมวงศ์ศรีสงครามวังสะพุงเลย1 บ้านน้อยนา
811มหานิกาย442091304วัดศรีมงคลวรารามศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
812ธรรมยุต642091303วัดป่าศรัทธารวมศรีสงครามวังสะพุงเลย7 ห้วยทรายคำ
813ธรรมยุต642091302วัดถ้ำผาหมากฮ่อศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
814มหานิกาย442091301วัดถ้ำป่าสักศรีสงครามวังสะพุงเลย8 บ้านดงน้อย
815ธรรมยุต642091301วัดจันทรังษีศรีสงครามวังสะพุงเลย4 ฟากเลย
816ธรรมยุต642090107วัดเวฬุคามวังสะพุงวังสะพุงเลย2 เล้า
817มหานิกาย442090106วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย10 บ้านศรีบุญเรือง
818มหานิกาย442090105วัดศรีชมชื่นวังสะพุงวังสะพุงเลย9 บ้านวังสะพุง
819มหานิกาย442090104วัดวังสะพุงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลยถนนวังสะพุง-ภูหลวง
820มหานิกาย442090103วัดวังสพุงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลย15 บ้านบุ่งคล้า
821ธรรมยุต642090106วัดพัทธสีมารามวังสะพุงวังสะพุงเลย3 บุ่งผักก้าม
822ธรรมยุต642090105วัดป่าผาเจริญวังสะพุงวังสะพุงเลย2 เล้า
823ธรรมยุต642090104วัดป่าคีรีวารินทร์วังสะพุงวังสะพุงเลย13 เขตอุดมศักด์
824ธรรมยุต642090103วัดประชาสรรค์วังสะพุงวังสะพุงเลย3 บ้านบุ่งผักก้าม
825มหานิกาย442090102วัดประชาราษฎร์นิมิตวังสะพุงวังสะพุงเลย6 บ้านนาหลัก
826ธรรมยุต642090102วัดนาอีเลิศวังสะพุงวังสะพุงเลย7 บ้านนาอีเลิศ
827มหานิกาย442090101วัดจำแลงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลย11 บ้านวังน้ำเย็น
828ธรรมยุต642090101วัดจอมมณีวังสะพุงวังสะพุงเลย4 ปากเป่ง
829มหานิกาย442091002วัดโพธิ์ชัยผาบิ้งวังสะพุงเลย2 บ้านนาแก
830ธรรมยุต642091001วัดแก่งสาครผาบิ้งวังสะพุงเลย6 แก่งสาคร
831มหานิกาย442091004วัดศรีมงคลผาบิ้งวังสะพุงเลย5 นาแก
832มหานิกาย442091003วัดยอดธาตุผาบิ้งวังสะพุงเลย3 บ้านหนองผำ
833มหานิกาย442091001วัดนาแกพัฒนารามผาบิ้งวังสะพุงเลย5 บ้านถ้ำผาบิ้ง
834ธรรมยุต642091003วัดถ้ำผาฝางผาบิ้งวังสะพุงเลย4 กกเลี้ยง
835ธรรมยุต642091002วัดถ้ำผาบิ้งผาบิ้งวังสะพุงเลย2 นาแก
836มหานิกาย442090603วัดไตรมิตรวิทยารามผาน้อยวังสะพุงเลย6 บ้านโคกมน
837มหานิกาย442090607วัดโพธิ์ชัยผาน้อยวังสะพุงเลย4 บ้านวังแท่น
838มหานิกาย442090606วัดโนนสว่างผาน้อยวังสะพุงเลย3 บ้านโนน
839มหานิกาย442090605วัดโนนศรีสะอาดผาน้อยวังสะพุงเลย9 บ้านโนนฟากเลย
840มหานิกาย442090604วัดโนนศรีชมพูผาน้อยวังสะพุงเลย12 บ้านศรีสงคราม
841ธรรมยุต642090601วัดโนนกกจานผาน้อยวังสะพุงเลย8 โนนกกจาน
842มหานิกาย442090601วัดเกาะแก้วผาน้อยวังสะพุงเลย2 กุดแก
843มหานิกาย442090611วัดศิลาวรารามผาน้อยวังสะพุงเลย11 บ้านโนนกกหาด
844มหานิกาย442090610วัดศิริมงคลผาน้อยวังสะพุงเลย13 บ้านกลาง
845ธรรมยุต642090607วัดศรีสุวรรณวนารามผาน้อยวังสะพุงเลย15 ศรีสุวรรณ
846มหานิกาย442090609วัดศรีสะอาดผาน้อยวังสะพุงเลย5 บ้านหนองขาม
847มหานิกาย442090608วัดรัตนรังษีผาน้อยวังสะพุงเลย14 บ้านศรีปทุมวัน
848ธรรมยุต642090606วัดผาแก้งยาวผาน้อยวังสะพุงเลย7 โคกแฝก
849ธรรมยุต642090602วัดป่าโคกมนผาน้อยวังสะพุงเลย17 บ้านโคกมน
850ธรรมยุต642090603วัดป่าเวฬุวนารามผาน้อยวังสะพุงเลย8 โนนกกจาน
851ธรรมยุต642090605วัดป่าหนองขามผาน้อยวังสะพุงเลย5 หนองขาม
852ธรรมยุต642090604วัดป่าสัมมานุสรณ์ผาน้อยวังสะพุงเลย6 บ้านโคกมน
853มหานิกาย442090602วัดดอยวิเวกผาน้อยวังสะพุงเลย1 ผาน้อย
854มหานิกาย442090504วัดโพนงามปากปวนวังสะพุงเลย6 บ้านกกเกลือ
855ธรรมยุต642090502วัดโพธิวนารามปากปวนวังสะพุงเลย1 กุดโง้ง
856มหานิกาย442090501วัดโนนชัยปากปวนวังสะพุงเลย5 บ้านป่าเป้า
857มหานิกาย442090509วัดเทพพุทธรังษีปากปวนวังสะพุงเลยม.๗
858มหานิกาย442090508วัดอุทุมพรพัฒนาปากปวนวังสะพุงเลย2 บ้านบุ่งตาข่าย
859มหานิกาย442090507วัดสว่างสามัคคีปากปวนวังสะพุงเลย7
860มหานิกาย442090506วัดศรีสันตยารามปากปวนวังสะพุงเลย4 ปากปวน
861มหานิกาย442090505วัดศรีษะเกษปากปวนวังสะพุงเลย4 บ้านวังเดื่อ
862มหานิกาย442090503วัดป่าบุ่งตาข่ายปากปวนวังสะพุงเลย2 บุ่งตาข่าย
863ธรรมยุต642090501วัดป่าดงบ่อเหล็กปากปวนวังสะพุงเลย6 กกเกลือ
864มหานิกาย442090502วัดบ้านกกเกลือปากปวนวังสะพุงเลย6 กกเกลือ
865มหานิกาย442090206วัดโพนสว่างทรายขาววังสะพุงเลย8 บ้านโพนทอง
866มหานิกาย442090205วัดโพธิ์เย็นทรายขาววังสะพุงเลย11 บ้านทรายขาว
867มหานิกาย442090204วัดโพธิ์ชัยทรายขาววังสะพุงเลย3 โพนงาม
868มหานิกาย442090209วัดศรีสว่างดงเย็น (บ้านกกซ้อ)ทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
869มหานิกาย442090210วัดศรีสว่างดงเย็นทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
870มหานิกาย442090208วัดวังทรายทองทรายขาววังสะพุงเลย5 บ้านทรายขาว
871มหานิกาย442090207วัดยอดแก้วทรายขาววังสะพุงเลย7 บ้านนาวัว
872ธรรมยุต642090202วัดภูตูมวนารามทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
873มหานิกาย442090203วัดบ้านกกซ้อทรายขาววังสะพุงเลย4 บ้านกกซ้อ
874มหานิกาย442090202วัดตะนาวศรีทรายขาววังสะพุงเลย13
875ธรรมยุต642090201วัดจอมศรีสว่างทรายขาววังสะพุงเลย11 โนน
876มหานิกาย442090201วัดกู่คำทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
877มหานิกาย442070102วัดโพนทองหนองบัวภูเรือเลย7 บ้านหนองบัว
878มหานิกาย442070101วัดโพนงามหนองบัวภูเรือเลย1 บ้านแก่งไฮ
879ธรรมยุต642070101วัดสมเด็จภูเรือหนองบัวภูเรือเลย6 ป่าจันตม
880มหานิกาย442070103วัดศรีภูเรือหนองบัวภูเรือเลย2 บ้านหนองเสือคราง
881มหานิกาย442070104วัดประชาสามัคคีหนองบัวภูเรือเลย4 หนองบง
882มหานิกาย442070601วัดโพธิ์ทองสานตมภูเรือเลย2 บ้านหนองแซง
883มหานิกาย442070602วัดอรุณราษฎร์สามัคคีสานตมภูเรือเลย4 ถ้ำมูล
884ธรรมยุต642070602วัดป่าโคนผงสานตมภูเรือเลย9 โคนผง
885ธรรมยุต642070605วัดป่าห้วยลาดสานตมภูเรือเลย3 ห้วยลาด
886ธรรมยุต642070604วัดป่าสานตมสานตมภูเรือเลย1 สานตม
887ธรรมยุต642070603วัดป่าม่วงไข่สานตมภูเรือเลย8
888ธรรมยุต642070601วัดป่ากุสลธโรสานตมภูเรือเลย1 สานตม
889มหานิกาย442070502วัดโพนงามลาดค่างภูเรือเลย4 บ้านลาดค่าง
890มหานิกาย442070501วัดโพธิ์ชัยลาดค่างภูเรือเลยไฮตาก
891มหานิกาย442070503วัดศรีทองพัฒนารามลาดค่างภูเรือเลย5 บ้านห้วยติ้ว
892มหานิกาย442070304วัดโพนสว่างร่องจิกภูเรือเลย6 บ้านแก่งแล่น
893มหานิกาย442070303วัดโพธิ์สว่างร่องจิกภูเรือเลย5 กกโพธิ์แสนเอื้อม
894มหานิกาย442070302วัดโพธิ์ศรีร่องจิกภูเรือเลย8 บ้านกกโพธิ์
895มหานิกาย442070301วัดเทพนิมิตร่องจิกภูเรือเลย7 บ้านแก่งเกลี้ยง
896มหานิกาย442070311วัดอัมพวันร่องจิกภูเรือเลย9 บ้านขามป้อม
897มหานิกาย442070309วัดสระแก้วสามัคคีธรรมร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
898มหานิกาย442070308วัดสระแก้ว (สระแก้วสามัคคีธรรม)ร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
899มหานิกาย442070310วัดสระแก้วร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
900มหานิกาย442070307วัดศรีพันดอนร่องจิกภูเรือเลย2 บ้านร่องจิก