Showing 101-200 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
101มหานิกาย425020505วัดบ้านไผ่รสย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3 ไผ่รส
102มหานิกาย425020506วัดย่านรีย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
103มหานิกาย425020507วัดวาปีรัตนารามย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
104มหานิกาย425020508วัดสิกขวัฒนารามย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
105มหานิกาย425020601วัดคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 คลองระกำ
106มหานิกาย425020602วัดจันทรังษีวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12 ซำป่าตอง
107มหานิกาย425020603วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
108มหานิกาย425020604วัดโนนฝาวพุทธารามวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 โนนฝาว
109มหานิกาย425020605วัดบ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
110มหานิกาย425020606วัดป่าเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 เขากระแต
111มหานิกาย425020607วัดโพธิ์ศรีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
112มหานิกาย425020608วัดวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี17 คลองนาเลิง
113มหานิกาย425020609วัดหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7
114มหานิกาย425020610วัดหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4 หนองหอย
115มหานิกาย425020611วัดใหม่สระบุรีวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
116มหานิกาย425020701วัดป่าหาดนางแก้วหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 คลองปิรู
117มหานิกาย425020702วัดวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
118มหานิกาย425020703วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
119มหานิกาย425020801วัดเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
120มหานิกาย425020802วัดคลองร่วมพัฒนาลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
121มหานิกาย425020803วัดโคกมะม่วงลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
122มหานิกาย425020804วัดบุญเกิดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
123มหานิกาย425020805วัดปทุมสรารามลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
124มหานิกาย425020806วัดป่าภาวนาธรรมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 บุญเกิด
125มหานิกาย425020807วัดลาดไพรจิตรลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี13
126มหานิกาย425020808วัดหนองคล้าลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
127มหานิกาย425020809วัดหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 หนองตลาด
128มหานิกาย425020810วัดหนองนมหนูลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
129มหานิกาย425020901วัดคลองชันราษฎร์บำรุงบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 คลองชัน
130มหานิกาย425020902วัดนาคำบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
131มหานิกาย425020903วัดบุเสี้ยวเจริญธรรมบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 บุเสี้ยว
132มหานิกาย425020904วัดวัฒนารังษีบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
133มหานิกาย425020905วัดสมศรีราษฎร์บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
134มหานิกาย425020906วัดหนองโดนบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี10 หนองโดน
135มหานิกาย425020907วัดหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
136มหานิกาย425020908วัดหนองสังข์บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
137มหานิกาย425021001วัดกรุงราษฎร์บำรุงบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
138มหานิกาย425021002วัดบ่อทองรังสรรค์บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
139มหานิกาย425021003วัดหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
140มหานิกาย425021004วัดเหลืองทองรังษีบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
141มหานิกาย425021101วัดคลองมะเลาหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 คลองมะเลา
142มหานิกาย425021102วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
143มหานิกาย425021103วัดโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
144มหานิกาย425021104วัดโคกอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
145มหานิกาย425021105วัดเนินแสงทองหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 เนินแสงทอง
146มหานิกาย425021106วัดศรีวนาลัยหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
147มหานิกาย425021107วัดอุดมสันติหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 ทด
148มหานิกาย425021201วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 ตลิ่งชัน
149มหานิกาย425021202วัดท่าอุดมสมบูรณารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 ท่าอุดม
150มหานิกาย425021203วัดเนาวรัตนารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี10
151มหานิกาย425021204วัดบรรพตเขมารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
152มหานิกาย425021205วัดศรีสวัสดิ์นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
153มหานิกาย425021206วัดสำโรงวนารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 สำโรง
154มหานิกาย425021301วัดคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 คลองตามั่น
155มหานิกาย425021302วัดบรรพตรัตนารามเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
156มหานิกาย425021303วัดโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 โปร่งสะเดา
157มหานิกาย425021304วัดพุทธารามเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 คลองเจ้าแรง
158มหานิกาย425021305วัดใหม่เชตวันเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 สันดัน
159มหานิกาย425021401วัดคลองสิบสองวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6 คลองสิบสอง
160มหานิกาย425021402วัดโปร่งพัฒนารามวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12 โปร่งพัฒนา
161มหานิกาย425021403วัดวังกวางวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 วังกวาง
162มหานิกาย425021404วัดวังดินสอวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 วังดินสอ
163มหานิกาย425021405วัดวังทองวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี22 วังทอง
164มหานิกาย425021406วัดวังท่าช้างวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3 วังท่าช้าง
165มหานิกาย425021407วัดวังมะกรูดวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4 วังมะกรูด
166ธรรมยุต625020101วัดโนนสูงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 โนน
167ธรรมยุต625020201วัดป่าประดู่เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี13
168ธรรมยุต625021001วัดหนองจรเข้บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 หนองจรเข้
169ธรรมยุต625021101วัดป่าเกษมสุขหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6 โคกสั้น
170ธรรมยุต625021401วัดบ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี10 เขาถ้ำ
171ธรรมยุต625021402วัดป่าญาณวิสุทธาวาสวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 เขาปูน
172ธรรมยุต625021403วัดป่าอุดมสุขวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี20 อุดมสุข
173มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
174มหานิกาย446030102วัดงิ้วงามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3 งิ้วงาม
175มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
176มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
177มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7
178มหานิกาย446030106วัดโปโลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์10
179มหานิกาย446030107วัดสงยางกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3
180มหานิกาย446030108วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์5
181มหานิกาย446030109วัดสะอาดชัยศรีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
182มหานิกาย446030110วัดอโนมานทีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ปากน้ำ
183มหานิกาย446030201วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์3 ในเมือง
184มหานิกาย446030202วัดบ้านบึงหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์10
185มหานิกาย446030203วัดบ้านลาดหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์7
186มหานิกาย446030204วัดบ้านเล้าหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์6
187มหานิกาย446030205วัดปฐมเกษารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์2
188มหานิกาย446030206วัดโพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์8 หัวขวา
189มหานิกาย446030207วัดโพธิ์โนนสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์5
190มหานิกาย446030208วัดโพธิ์บึงไฮหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์4
191มหานิกาย446030209วัดราษฎร์คงคาสีมารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์13
192มหานิกาย446030210วัดศิริสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์9
193มหานิกาย446030211วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์11
194มหานิกาย446030301วัดคำโพนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์5
195มหานิกาย446030302วัดดอนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดงไทรทอง
196มหานิกาย446030303วัดดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์7
197มหานิกาย446030304วัดโนนไฮโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์6
198มหานิกาย446030305วัดประชาศรัทธาธรรมโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์2
199มหานิกาย446030306วัดโพนงามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์1
200มหานิกาย446030307วัดโพนชัยโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์11 โพนชัย