Showing 1,601-1,700 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1601ธรรมยุต646070204วัดป่าโคกหนองแฝกหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์12 หนองกุง
1602มหานิกาย446070202วัดศรีธาตุกุดสังข์หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5
1603มหานิกาย446070203วัดสว่างคงคาหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์8 หนองลุมพุก
1604ธรรมยุต646070206วัดสว่างท่าไฮหนองโจดหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์7
1605ธรรมยุต646070207วัดสว่างมีชัยหนองแต้หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์10 หนองแต้
1606ธรรมยุต646070202วัดเจริญธรรมหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์9
1607ธรรมยุต646070201วัดโคกคันจ้องบุญมีหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์11
1608ธรรมยุต646070701วัดชัยมงคลโคกค่ายหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์3 โคกค่าย
1609มหานิกาย446070701วัดทุ่งสว่างดอนกลางหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์8
1610ธรรมยุต646070702วัดป่าดงบังหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์9 ดงบัง
1611ธรรมยุต646070704วัดป่าอัมพวันหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์1 หัวนาคำน้อย
1612ธรรมยุต646070703วัดป่าโนนพระหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์16 หัวนาคำ
1613มหานิกาย446070703วัดสระบัวโพนสิมหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์7
1614มหานิกาย446070704วัดสร้างหินหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์5 สร้างหิน
1615มหานิกาย446070705วัดสวนพร้าวดงบังหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์9
1616มหานิกาย446070706วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์1
1617มหานิกาย446070702วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่หัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์6
1618มหานิกาย446070601วัดดอนสวรรค์วนารามอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์5 ดอนขี
1619มหานิกาย446070602วัดประชาสามัคคีอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์4 แกเหนือ
1620มหานิกาย446070607วัดหนองแวงบ่อแก้วอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์8
1621มหานิกาย446070606วัดหนองแวงใต้อิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์18 หนองแวงใต้
1622มหานิกาย446070603วัดโพธิ์ศรีบ้านแกอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1623มหานิกาย446070604วัดโพธิ์ศรียางคำอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์7
1624มหานิกาย446070605วัดโพธิ์ศรีหนองแวงอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์8
1625ธรรมยุต646070301วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์3
1626ธรรมยุต646070305วัดสระทองดอนดู่อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์2
1627ธรรมยุต646070306วัดสว่างอารมณ์อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์1
1628ธรรมยุต646070302วัดโพธิ์ชัยคำม่วงอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์11
1629ธรรมยุต646070303วัดโพธิ์ชัยโคกศรีอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์5
1630ธรรมยุต646070304วัดโพธิ์ศรีท่างามอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์9
1631ธรรมยุต646071201วัดจอมทองเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์5 โคกแง้
1632ธรรมยุต646071202วัดช้างแก้วพัฒนารามเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์13 โนนหัวช้าง
1633มหานิกาย446071201วัดป่าเขาพระนอนเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์4 พุทธรักษา
1634ธรรมยุต646071204วัดพิกุลเจริญเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์7 หนองแสง
1635ธรรมยุต646071205วัดมณีสมบูรณ์เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์8
1636ธรรมยุต646071203วัดไตรมิตรเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์3 หนองแวง
1637ธรรมยุต646070501วัดป่าห้วยเตยเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์6 ห้วยเตยกลาง
1638ธรรมยุต646070502วัดผลาผลเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1639มหานิกาย446070501วัดวารีราษฎร์หนองกุงเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1640ธรรมยุต646070503วัดศรีวิริยสัมมารามเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์3 ห้วยเตยใต้
1641ธรรมยุต646070504วัดสว่างศรีบุญเรืองเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์4
1642มหานิกาย446071402วัดบูรพาสร้างมิ่งโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์2
1643มหานิกาย446071404วัดสว่างโนนสูงโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์6
1644มหานิกาย446071405วัดหนองขามเหนือโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์10 หนองขามเหนือ
1645มหานิกาย446071406วัดอุดมผลหนองไผ่โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์3
1646มหานิกาย446071401วัดโนนสูงใต้โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์5
1647มหานิกาย446071403วัดโพธิ์หนองจานโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์1
1648มหานิกาย446040101วัดดอนปู่ตาร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์10 กุดลิง
1649มหานิกาย446040102วัดปฐมแพงศรีร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์8
1650มหานิกาย446040103วัดร่องคำร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์4
1651มหานิกาย446040104วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์7
1652มหานิกาย446040105วัดสองห้องร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์5
1653ธรรมยุต646040201วัดป่านาเรียงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์10 นาเรียง
1654มหานิกาย446040202วัดศรีสำราญสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์2 โคกสำราญ
1655มหานิกาย446040203วัดสว่างธรรมรังษีสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์6
1656มหานิกาย446040204วัดสว่างสามัคคีสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์1 โนนสามัคคี
1657มหานิกาย446040205วัดสว่างโสภาเหล่าเขืองสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์5
1658มหานิกาย446040206วัดอุมังคละนาเรียงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์4
1659มหานิกาย446040201วัดโคกสำเริงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์7 โคกสำเริง
1660มหานิกาย446040301วัดกระยอมเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์8
1661มหานิกาย446040302วัดดงเมืองเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์1
1662มหานิกาย446040303วัดด่านใต้เหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์4
1663ธรรมยุต646040301วัดป่าสันติธรรมเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์12 ค้อพัฒนา
1664ธรรมยุต646040302วัดป่าหนองคูเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์2 หนองคู
1665มหานิกาย446040304วัดสว่างเหล่าอ้อยเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์7
1666มหานิกาย446130601วัดสังวรวรารามผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์6
1667มหานิกาย446130602วัดสีสุมังคลารามผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์7
1668มหานิกาย446130603วัดแสงสว่างจิตผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์4 หนองแสงน้อย
1669ธรรมยุต646130401วัดบรรพตสันติวันมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์3 มหาไชย
1670มหานิกาย446130402วัดสว่างโพธิ์ชัยมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์4
1671มหานิกาย446130401วัดโพธิ์ศรีมหาไชยมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์2
1672ธรรมยุต646130402วัดโสภณพัฒนารามมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์6 ดงบัง
1673มหานิกาย446130801วัดศรีทองโนนสมบูรณ์ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์5 โนนสมบูรณ์
1674มหานิกาย446130705วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์2 หนองแสง
1675มหานิกาย446130701วัดท่าสามัคคีศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์6
1676มหานิกาย446130702วัดศรีนวลเจริญศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์5
1677มหานิกาย446130703วัดสมศรีบูรพาศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์
1678มหานิกาย446130704วัดสระทองศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์2
1679มหานิกาย446130101วัดกลางโสภณสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์7
1680ธรรมยุต646130101วัดตรีรัตนารามสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์4 สี่แยก
1681มหานิกาย446130102วัดตลาดม่วงสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์6
1682มหานิกาย446130103วัดรังษีชัชวาลย์สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์11
1683ธรรมยุต646130102วัดวีระวงศาวาสสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์9 โนนสวรรค์
1684มหานิกาย446130104วัดศรีสมเด็จสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์13 หนองกุง
1685มหานิกาย446130105วัดศรีสมเด็จสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์8 หนองกุง
1686มหานิกาย446130106วัดสร้างแสนสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์5
1687มหานิกาย446130107วัดสายทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์4
1688มหานิกาย446130108วัดสี่แยกสมเด็จสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์2
1689มหานิกาย446130109วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์1
1690มหานิกาย446130202วัดนิมิตเมธาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์3
1691มหานิกาย446130203วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์4 โคกกลาง
1692มหานิกาย446130204วัดวงศ์สว่างธิวรารามหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์2
1693มหานิกาย446130206วัดสระเกษหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์7 หนองผ้าอ้อม
1694มหานิกาย446130207วัดสว่างอารีย์โนนชาดหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์5
1695มหานิกาย446130208วัดหนองแวงศิลารามหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์1
1696มหานิกาย446130201วัดเทพวิสุทธารามหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์12 หนองผ้าอ้อม
1697มหานิกาย446130205วัดเวฬุวนารามหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์6
1698มหานิกาย446130502วัดบึงพฤาชัยหมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์6
1699ธรรมยุต646130501วัดป่ามัชฌิมวาสหมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์9
1700ธรรมยุต646130502วัดวารีวันหมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์8