Showing 1,501-1,600 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1501มหานิกาย446160307วัดสว่างคงคาโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์3
1502มหานิกาย446160308วัดหนองห้างโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์4
1503มหานิกาย446160301วัดโนนสูงโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์7
1504ธรรมยุต646020101วัดคำก้าวมงคลนามนนามนกาฬสินธุ์2 โนนเที่ยง
1505มหานิกาย446020101วัดชัยประชาราษฎร์นามนนามนกาฬสินธุ์3 นามน
1506ธรรมยุต646020102วัดบ้านโนนเที่ยงนามนนามนกาฬสินธุ์15 โนนเที่ยง
1507ธรรมยุต646020103วัดศรีชมพูนามนนามนกาฬสินธุ์7 นาขวัญเมือง
1508มหานิกาย446020102วัดศรีสะอาดนามนนามนนามนกาฬสินธุ์1
1509มหานิกาย446020103วัดสะอาดสมศรีนามนนามนกาฬสินธุ์2
1510ธรรมยุต646020201วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์4 พัฒนาอนามัย
1511ธรรมยุต646020202วัดป่าหวังมนตรียอดแกงนามนกาฬสินธุ์3 แห่
1512มหานิกาย446020202วัดหนองหญ้าปล้องยอดแกงนามนกาฬสินธุ์7 หนองหญ้าปล้อง
1513ธรรมยุต646020203วัดหนองหญ้าปล้องยอดแกงนามนกาฬสินธุ์7
1514มหานิกาย446020203วัดอรัญญิกาวาสยอดแกงนามนกาฬสินธุ์17 หนองโพนสูง
1515มหานิกาย446020204วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์1
1516มหานิกาย446020201วัดโนนสำราญยอดแกงนามนกาฬสินธุ์8 โนนสำราญ
1517มหานิกาย446020301วัดดงสวางสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์6
1518ธรรมยุต646020301วัดป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิตสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์16 หนองน้อย
1519มหานิกาย446020304วัดศรีสุมังคลารามสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์4
1520มหานิกาย446020305วัดสว่างวารีหนองน้อยสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์7
1521มหานิกาย446020306วัดสุวรรณวารีหนองแวงสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์8 หนองแวง
1522มหานิกาย446020307วัดอนงค์สงเปลือยสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์2 สงเปลือย
1523มหานิกาย446020303วัดโพธิ์ชัยวนารามสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์5 หัววัว
1524มหานิกาย446020302วัดใต้โพธิ์ทองสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์9 สงเปลือย
1525มหานิกาย446020503วัดป่าหนองบัวหนองบัวนามนกาฬสินธุ์3 หนองบัวนอก
1526ธรรมยุต646020501วัดป่าโพธิ์กุศลหนองบัวนามนกาฬสินธุ์1 โนนยิ่งสันต์
1527มหานิกาย446020501วัดโนนยิ่งสันต์หนองบัวนามนกาฬสินธุ์1 โนนยิ่งสันต์
1528มหานิกาย446020502วัดโนนหนองเบ็ญหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5 โนนหนองเบ็ญ
1529มหานิกาย446020504วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลางหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5 หนองบัวกลาง
1530มหานิกาย446020402วัดโพธิ์ทองหนองบัวนอกหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5
1531มหานิกาย446020403วัดโพธิ์ศรีหนองบัวในหนองบัวนามนกาฬสินธุ์6
1532มหานิกาย446020401วัดจินดามณีหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์7
1533ธรรมยุต646020401วัดป่าอรุณธรรมหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์8 สังคมพัฒนา
1534มหานิกาย446020404วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์1
1535มหานิกาย446020405วัดสังคมพัฒนาหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์2
1536มหานิกาย446071101วัดบูรพาโคกสีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์6
1537ธรรมยุต646071101วัดปทุมคงคาคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์2
1538ธรรมยุต646071102วัดป่าบึงอร่ามคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์8 บึงอร่าม
1539มหานิกาย446071102วัดสระบัวบ้านสาคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์7
1540มหานิกาย446071105วัดสว่างโพธิ์ศรีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1541มหานิกาย446071103วัดสว่างโพธิ์ศรี (สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี)คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1542มหานิกาย446071104วัดสว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1543มหานิกาย446071106วัดสามัคคีบ้านขามคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์1 ขาม
1544มหานิกาย446070901วัดดงเค็งดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์4
1545มหานิกาย446070902วัดดอนยานางดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1546มหานิกาย446070903วัดป่าแดงดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์2
1547มหานิกาย446070905วัดสว่างโพธิ์ทองดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1548มหานิกาย446070904วัดสว่างโพธิ์ทอง (ดอนยานาง)ดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1549มหานิกาย446070906วัดหนองขามดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์15
1550ธรรมยุต646071301วัดกลางสีมารามนาดียางตลาดกาฬสินธุ์9 นาดี
1551ธรรมยุต646071303วัดป่าราชธรรมานุวัตรนาดียางตลาดกาฬสินธุ์9 นาดี
1552ธรรมยุต646071304วัดสว่างชัยศรีนาดียางตลาดกาฬสินธุ์4 ปอแดง
1553ธรรมยุต646071305วัดอัมพวันหนองม่วงนาดียางตลาดกาฬสินธุ์7
1554ธรรมยุต646071302วัดโนนสะอาดวารีนาดียางตลาดกาฬสินธุ์5
1555ธรรมยุต646071001วัดดุสิตอินทารามนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์2 นาเชือก
1556ธรรมยุต646071002วัดป่านุกูลสันติรัตนารามนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์9 โนนภักดี
1557ธรรมยุต646071003วัดป่าสว่างอารมณ์นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์7 เลิงทุ่ม
1558มหานิกาย446071001วัดราษฎร์บำรุงหนองกาวนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์5
1559มหานิกาย446071002วัดสว่างนิวรณ์นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์6
1560ธรรมยุต646071004วัดสุวรรณชัยศรีนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์1 นาเชือกใต้
1561ธรรมยุต646071005วัดอุดมคงคาท่าเรือนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์3
1562มหานิกาย446070401วัดบุญเรืองศรีบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์10
1563ธรรมยุต646070401วัดป่าโปร่งแคกุดน้ำใสบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์8 โปร่งแค
1564มหานิกาย446070406วัดศรีสว่างวงค์บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์14 โนนนาค
1565ธรรมยุต646070402วัดศรีสว่างอารมณ์บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์8 โป่งแค
1566มหานิกาย446070407วัดสระบัวเชียงสาบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์9
1567มหานิกาย446070408วัดสว่างคำแมดบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์13
1568มหานิกาย446070410วัดสว่างบูรพาคำขันอาสาบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์12 คำขันอาสา
1569มหานิกาย446070409วัดสว่างบ้านเหล่าบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์5
1570มหานิกาย446070411วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดงบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์3
1571มหานิกาย446070412วัดสายทองโคกก่องบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์7
1572มหานิกาย446070404วัดโพธิ์ชัยบ้านตูมบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์4
1573มหานิกาย446070405วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์2
1574มหานิกาย446070403วัดโพธิ์ชัยเชียงงามบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์6
1575มหานิกาย446070402วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์1
1576มหานิกาย446070101วัดกลางโคกค้อยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์3 ค้อ
1577ธรรมยุต646070101วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์2 ขวัญเมือง
1578มหานิกาย446070102วัดชัยเจริญยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์13
1579มหานิกาย446070103วัดชุมทางยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์18
1580มหานิกาย446070104วัดดอนตาปู่ยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์4 โคก
1581มหานิกาย446070105วัดบ้านยางน้อยยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์6 ยางน้อย
1582มหานิกาย446070106วัดยางน้อยสามัคคียางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์6
1583มหานิกาย446070107วัดศรีนวลหัวงัวยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์7
1584มหานิกาย446070109วัดสว่างอุทัยดอนยูงยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์16
1585มหานิกาย446070108วัดสว่างโพธิ์ศรียางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5 เปลือย
1586มหานิกาย446070110วัดสามัคคีดงบ่อยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์10
1587มหานิกาย446070111วัดอร่ามมงคลยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์9
1588มหานิกาย446071502วัดสว่างอุทัยหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์3
1589มหานิกาย446071501วัดโพธิ์ศรีคำไฮหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์1
1590มหานิกาย446070802วัดบรมผาสุขหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์6
1591มหานิกาย446070803วัดป่าบุญญาวาสหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์1 หนองอิเฒ่า
1592มหานิกาย446070805วัดสว่างคำน้อยหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์5
1593มหานิกาย446070806วัดสว่างโนนชาติหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์3
1594มหานิกาย446070807วัดสว่างโนนทันหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์1
1595มหานิกาย446070808วัดสุธรรมารามหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์8
1596มหานิกาย446070801วัดโนนตาลหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์11
1597มหานิกาย446070804วัดโพธิ์ศรีดงน้อยหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์4
1598มหานิกาย446070201วัดท่าพระงามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์3
1599ธรรมยุต646070203วัดบึงบ้านเสียวหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5 เสียว
1600ธรรมยุต646070205วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5