Showing 1,301-1,400 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301ธรรมยุต646050701วัดป่าคำโพนทองสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์13 คำโพนทอง
1302มหานิกาย446050703วัดศรีสมสนุกบ้านคุยสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1303มหานิกาย446050704วัดสว่างบึงทองสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1304มหานิกาย446050705วัดแสงอรุณวรารามสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8
1305มหานิกาย446050706วัดแสนสำราญสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 แสนสำราญ
1306มหานิกาย446050702วัดโพธิ์ชัยสามขาสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1307มหานิกาย446050902วัดบูรพาวนารามหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6 หนองห้าง
1308มหานิกาย446050901วัดบ้านหนองสระพังหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1309มหานิกาย446050905วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1310มหานิกาย446050903วัดโพธิ์ชัยหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1311มหานิกาย446050904วัดโพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วงหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1312มหานิกาย446050301วัดจอมทองเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5 จอมทอง
1313มหานิกาย446050302วัดป่าพุทธารามเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 คำกั้ง
1314มหานิกาย446050304วัดมะนาวเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1315มหานิกาย446050305วัดสีสุกกุดฝั่งแดงเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1316มหานิกาย446050306วัดหอคำกั้งเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1317มหานิกาย446050307วัดหอไตรเหล่าใหญ่เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1318มหานิกาย446050308วัดเหล่าใหญ่เหนือเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1319มหานิกาย446050303วัดโพธิ์ชัยดงเหนือเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1320มหานิกาย446050501วัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงามเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2 เหล่าไฮงาม
1321มหานิกาย446050503วัดบ้านหนองเม็กเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1322มหานิกาย446050502วัดบ้านโนนยางเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1323มหานิกาย446050504วัดป่าท่าแสงจันทร์เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1324มหานิกาย446050506วัดสันติการามเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 สวนผึ้ง
1325มหานิกาย446050505วัดโพธิ์ชัยศรีเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1326มหานิกาย446050204วัดบ้านหนองโง้งแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1327มหานิกาย446050205วัดป่าบ้านหม้อแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8 แจนแลน
1328มหานิกาย446050206วัดหนองฟ้าเลื่อนแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1329มหานิกาย446050202วัดแจนแลนเหนือแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1330มหานิกาย446050201วัดแจนแลนใต้แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1331มหานิกาย446050203วัดแช่มชื่นพรมประสิทธิ์แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 แจนแลน
1332มหานิกาย446100501วัดป่าศรีไพรวัลย์โพนแพงดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์5
1333มหานิกาย446100503วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพงดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์4
1334มหานิกาย446100502วัดโพธิ์ชัยดินจี่ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์1
1335มหานิกาย446100101วัดบูรพาสีหราษฎร์ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์10
1336ธรรมยุต646100101วัดภูผักหวานทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์4
1337มหานิกาย446100102วัดศรีสันเมืองทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์2
1338มหานิกาย446100103วัดศรีสุมังคลารามทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์2
1339มหานิกาย446100104วัดสว่างคงคาทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์1
1340มหานิกาย446100105วัดสว่างโพธิ์ศรีทองทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์6
1341มหานิกาย446100106วัดสะอาดสมศรีทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์3
1342มหานิกาย446100107วัดอุทัยทิพพาวาสทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์9 คำม่วงใต้
1343มหานิกาย446100701วัดจำปาทองนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์2
1344มหานิกาย446100702วัดทุ่งผาเพชรนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์5 นาตาล
1345มหานิกาย446100703วัดนาตาลนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์5
1346มหานิกาย446100705วัดศรีษะเกษวรารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์8
1347มหานิกาย446100706วัดสีดาวรารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์6
1348มหานิกาย446100707วัดอุทัยธารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์4 โจด
1349มหานิกาย446100704วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทันนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์1
1350มหานิกาย446100601วัดจอมศรีอัมพวันนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์9
1351มหานิกาย446100602วัดทิพพาวาสทุ่งมนนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์8
1352มหานิกาย446100608วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์4 บ้านคำสมบูรณ์
1353ธรรมยุต646100601วัดอรุณราษฎร์บำรุงนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์7
1354มหานิกาย446100603วัดเทพรังษีศิลารามนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์3
1355มหานิกาย446100605วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1356มหานิกาย446100604วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง (โพธิ์ไชยศรีสว่าง)นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1357มหานิกาย446100606วัดโพธิ์ไชยศรีสว่างนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1358มหานิกาย446100607วัดโพธิ์ไทรนาบอนนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1
1359ธรรมยุต646100901วัดป่าสุประเสริฐเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์8 หนองม่วง
1360มหานิกาย446100904วัดศรีจันทร์สว่างคงคาเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์2 บ้านหนองม่วง
1361มหานิกาย446100906วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์4
1362มหานิกาย446100905วัดหนองยางใต้เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์7
1363มหานิกาย446100901วัดโพธิ์ชัยปฐมพรเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์6
1364มหานิกาย446100902วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อยเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์7
1365มหานิกาย446100903วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์5
1366ธรรมยุต646100201วัดรังษีปาลิวันโพนคำม่วงกาฬสินธุ์3
1367มหานิกาย446100202วัดโพธิ์ชัยโพนคำม่วงกาฬสินธุ์9
1368มหานิกาย446100201วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์4
1369มหานิกาย446100203วัดโพธิ์ศรีวิลัยโพนคำม่วงกาฬสินธุ์4
1370มหานิกาย446100204วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคีโพนคำม่วงกาฬสินธุ์14 ใหมชัยมงคล
1371มหานิกาย446180101วัดดอนแคนฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1372มหานิกาย446180102วัดบ้านชาดฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์11
1373มหานิกาย446180104วัดหัวบึงฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์9
1374มหานิกาย446180107วัดอุทัยโนนขวาฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1375มหานิกาย446180105วัดเหล่าแดงฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์9
1376มหานิกาย446180106วัดเหล่าใหญ่ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1377มหานิกาย446180103วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1378มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
1379มหานิกาย446180502วัดทุ่งสว่างสาครลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
1380มหานิกาย446180505วัดบวรดิตถารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1381มหานิกาย446180506วัดบวรดิตถาราม (บวรติดถาราม)ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1382มหานิกาย446180507วัดบวรติดถารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1383ธรรมยุต646180501วัดลำชีศรีวนารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 วังยาง
1384มหานิกาย446180509วัดศิริอัมพวันวังยางลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์5
1385มหานิกาย446180510วัดหนองหวายลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1386มหานิกาย446180511วัดอนงคารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์7
1387มหานิกาย446180504วัดโนนแดงเหนือลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1388มหานิกาย446180503วัดโนนแดงใต้ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1389มหานิกาย446180508วัดโพธิ์สว่างนารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์8
1390มหานิกาย446180201วัดตลาดแคร์หัวหนองเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์7 หัวหนอง
1391มหานิกาย446180203วัดบวรนิเวศเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1392มหานิกาย446180204วัดบวรนิเวศ (บ้านโนนทัน)เหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1393มหานิกาย446180205วัดบ้านโนนทันเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1394ธรรมยุต646180201วัดป่าวิสุทธิธรรมารามเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 กระเดา
1395ธรรมยุต646180202วัดป่าเหล่ากลางเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์2 ตูม
1396มหานิกาย446180208วัดหัวนาคำเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์4 หัวนาคำ
1397มหานิกาย446180202วัดโนนเปลือยเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 หัวโนนเปลือย
1398มหานิกาย446180206วัดโพธิ์ศรีกระเดาเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 กระเดา
1399มหานิกาย446180207วัดโพธิ์ศรีบ้านตูมเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์9 ตูม
1400มหานิกาย446180301วัดป่าจันทนศิลาวาสโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์3 หนองบัว