Showing 1,201-1,300 of 43,095 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย446030509วัดสะอาดสมศรีธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์5 สะอาดสมศรี
1202มหานิกาย446030510วัดหนองตุธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์3
1203มหานิกาย446030502วัดแพงศรีบ้านบ่อธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์2
1204มหานิกาย446030503วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่งธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์10
1205มหานิกาย446030504วัดโพธิ์ทองสงเปลือยธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์7
1206มหานิกาย446030801วัดดอนกู่หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์13
1207ธรรมยุต646030801วัดป่าพระธาตุยาคูหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์7 เสมา
1208มหานิกาย446030805วัดสว่างอรุณนาบึงหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์8
1209มหานิกาย446030807วัดหนองคูหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
1210มหานิกาย446030808วัดหนองแปนหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์3
1211มหานิกาย446030806วัดแสงจันทร์นาเชือกหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1212มหานิกาย446030802วัดโนนโพธิ์ศรีหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์6
1213มหานิกาย446030804วัดโพธิ์ชัยเสมารามหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์7
1214มหานิกาย446030803วัดโพธิ์ชัยโนนสูงหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์4
1215มหานิกาย446030202วัดบ้านบึงหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์10
1216มหานิกาย446030203วัดบ้านลาดหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์7
1217มหานิกาย446030204วัดบ้านเล้าหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์6
1218มหานิกาย446030205วัดปฐมเกษารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1219ธรรมยุต646030201วัดป่าดอนยางหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์8 หัวขัว
1220มหานิกาย446030209วัดราษฎร์คงคาสีมารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์13
1221มหานิกาย446030210วัดศิริสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์9
1222มหานิกาย446030211วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์11
1223มหานิกาย446030201วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์3 ในเมือง
1224ธรรมยุต646030202วัดแพงศรีเมืองหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์คุ้มใต้
1225มหานิกาย446030206วัดโพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์8 หัวขวา
1226มหานิกาย446030208วัดโพธิ์บึงไฮหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์4
1227มหานิกาย446030207วัดโพธิ์โนนสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1228มหานิกาย446031003วัดท่ากลางเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์8
1229มหานิกาย446031004วัดท่าเพลิงเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์1
1230มหานิกาย446031005วัดท่าเหมือดแอ่เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์2
1231มหานิกาย446031007วัดบุญญวาสวนารามเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์12 เหมือดแอ่
1232มหานิกาย446031006วัดบ้านโจดเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์10
1233มหานิกาย446031008วัดปทุมเกษรหนองบัวเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์9
1234มหานิกาย446031009วัดศรีสุมังคารามเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์11
1235ธรรมยุต646031001วัดหนองคอนสวรรค์เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์7 แจ้งจม
1236มหานิกาย446031010วัดหนองมะเกลือเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์5 หนองมะเกลือ
1237มหานิกาย446031001วัดเก่าน้อยโนนรังเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์3
1238มหานิกาย446031002วัดแจ้งจมเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์7
1239ธรรมยุต646031101วัดป่าหนองไผ่โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์6 หนองไผ่
1240มหานิกาย446031101วัดสระแคนนามลโคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์1
1241มหานิกาย446031103วัดหนองอีกุ้มโคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์7
1242มหานิกาย446031102วัดหนองไผ่โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์9
1243มหานิกาย446030301วัดคำโพนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1244มหานิกาย446030302วัดดอนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดงไทรทอง
1245มหานิกาย446030303วัดดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์7
1246มหานิกาย446030305วัดประชาศรัทธาธรรมโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1247ธรรมยุต646030301วัดป่ารัตนธรรมคุณโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ธนบุรี
1248ธรรมยุต646030302วัดศรีสว่างไพบูลย์โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์4 โคกศรี
1249มหานิกาย446030309วัดสุวรรณนิคคลีโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1250มหานิกาย446030304วัดโนนไฮโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์6
1251มหานิกาย446030306วัดโพนงามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์1
1252มหานิกาย446030307วัดโพนชัยโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์11 โพนชัย
1253มหานิกาย446030308วัดโพนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1254มหานิกาย446051201วัดศิริมงคลธรรมหนองโง้งกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1255มหานิกาย446051202วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าวกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 กุดค้าว
1256มหานิกาย446050601วัดกกต้องกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์11
1257มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
1258มหานิกาย446050605วัดบ้านวังมนกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1259มหานิกาย446050604วัดบ้านโคกโก่งกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1260มหานิกาย446050606วัดป่ากุดหว้ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1261ธรรมยุต646050601วัดป่าราชพฤกษ์กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์12 ขุมขี้ยาง
1262มหานิกาย446050608วัดศิลาลาดติการามกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1263มหานิกาย446050603วัดโนนศิลากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1264มหานิกาย446050607วัดโพธิ์ชัยบ้านค้อกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2 ค้อ
1265มหานิกาย446050402วัดจุมจังเหนือจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1266มหานิกาย446050404วัดบูระพาภิรมย์จุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1267มหานิกาย446050403วัดบ้านหนองหัวแฮดจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7 หนองหัวแฮด
1268มหานิกาย446050405วัดป่านาคำจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6 โคกกลาง
1269มหานิกาย446050406วัดป่านาเหนือจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1270มหานิกาย446050407วัดพร้าวศรีสำราญจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1271มหานิกาย446050401วัดโคกกลางจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1272มหานิกาย446050801วัดบูรพาภิรมย์นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1273ธรรมยุต646050802วัดบูรพาภิรมย์นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1274มหานิกาย446050803วัดศรีบูรพานาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1275มหานิกาย446050804วัดสว่างคงคานาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1276มหานิกาย446050805วัดสว่างหงษ์ทองนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1277ธรรมยุต646050801วัดโนนฟองแก้วนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1278มหานิกาย446050802วัดโพธิสมพรนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์13 บอนเขียว
1279มหานิกาย446051001วัดกลางอุดมวารีนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1280มหานิกาย446051002วัดดงหลักสิมนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6 ชาด
1281มหานิกาย446051003วัดบ้านนาหินนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์9 หวาย
1282มหานิกาย446051005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1283มหานิกาย446051006วัดอรัญญิกาเสนานิคมนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1284มหานิกาย446051007วัดอัมพวันบ้านชาดนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1285มหานิกาย446051004วัดโพธิ์ชัยบ้านหวายนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1286มหานิกาย446050101วัดธงชัยศรีอำนวยบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1287มหานิกาย446050105วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์9 บัวขาว
1288มหานิกาย446050103วัดบ้านกกตาลบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1289มหานิกาย446050104วัดบ้านนากระตึกบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 กกตาล
1290มหานิกาย446050106วัดป่ากุฉิธรรมาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์15 บัวขาว
1291มหานิกาย446050108วัดสามัคคีธรรมบัวขาวบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 บัวขาว
1292มหานิกาย446050109วัดอัมพวันบ้านดอนบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8
1293มหานิกาย446050102วัดโนนสวรรค์บัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 โนนสวรรค์
1294มหานิกาย446050107วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้าบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1295มหานิกาย446051101วัดบ้านหนองบัวทองสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1296มหานิกาย446051102วัดป่าราษฎร์บำรุงดงมันสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 ดงมัน
1297มหานิกาย446051103วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1298มหานิกาย446051104วัดสมสะอาดสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 สมสะอาด
1299มหานิกาย446051105วัดสมสะอาดเหนือสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 สมสะอาด
1300มหานิกาย446050701วัดทุ่งสว่างโนนสมบูรณ์สามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5 โนนสมบูรณ์