Showing 901-1,000 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย442070306วัดศรีบุญเรืองร่องจิกภูเรือเลย1 บ้านแก่ง
902มหานิกาย442070305วัดศรีตรัยภูมิร่องจิกภูเรือเลย10 โนนแสงแก้ว
903ธรรมยุต642070301วัดป่าแก่งธรรมารามร่องจิกภูเรือเลย1 แก่ง
904ธรรมยุต642070302วัดป่าบ้านนาคูณร่องจิกภูเรือเลย3 นาคูณ
905มหานิกาย442070402วัดโพนสว่างปลาบ่าภูเรือเลย2 บ้านสองคอน
906มหานิกาย442070401วัดโป่งกวางปลาบ่าภูเรือเลย4 บ้านโป่งกวาง
907มหานิกาย442070405วัดเอราวัณปลาบ่าภูเรือเลย3 บ้านกลาง
908มหานิกาย442070404วัดหินสอปลาบ่าภูเรือเลย6 บ้านหินสอ
909มหานิกาย442070403วัดวารีสารปลาบ่าภูเรือเลย1 บ้านปลาบ่า
910มหานิกาย442070203วัดโพนสว่างท่าศาลาภูเรือเลย7 บ้านสำราญ
911มหานิกาย442070202วัดโพธิ์ชัยท่าศาลาภูเรือเลย5 บ้านท่าศาลา
912มหานิกาย442070201วัดโนนทองท่าศาลาภูเรือเลย3 บ้านแก่งม่วง
913มหานิกาย442110602วัดโนนทองสามัคคีแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย1 บ้านฟากเลย
914มหานิกาย442110606วัดศรีอรุณแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย7 บ้านสวนปอ
915มหานิกาย442110605วัดศรีภูมิพัฒนาแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย3 บ้านแก่งศรีภูมิ
916มหานิกาย442110604วัดศรีบุญเรืองแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย5 บ้านนาดินดำ
917มหานิกาย442110603วัดป่าพัฒนารามแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย2 บ้านเทพนิมิต
918มหานิกาย442110601วัดตาลเดี่ยวแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย4
919มหานิกาย442110501วัดโนนสูงเลยวังไสย์ภูหลวงเลย2 บ้านเลยตาด
920มหานิกาย442110504วัดหนองแห้วพัฒนารามเลยวังไสย์ภูหลวงเลย3 บ้านโคกหนองแห้ว
921มหานิกาย442110503วัดสันติสุขารามเลยวังไสย์ภูหลวงเลย4 บ้านไร่สุขสันต์
922มหานิกาย442110502วัดศรีสะอาดเลยวังไสย์ภูหลวงเลย1 เลยวังไสย์
923มหานิกาย442110505วัดศรีบุรินทร์เลยวังไสย์ภูหลวงเลยม.๗
924มหานิกาย442110402วัดไพรสณฑ์ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย1 บ้านห้วยสีเสียด
925มหานิกาย442110408วัดใหม่ศรีชมภูห้วยสีเสียดภูหลวงเลย5 บ้านนามูลตุ่น
926มหานิกาย442110407วัดสามัคคีธรรมห้วยสีเสียดภูหลวงเลย2 บ้านทรัพย์เจริญ
927มหานิกาย442110406วัดสวนอัมภาวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
928มหานิกาย442110405วัดสวนอัมพวัน (สวนอัมภาวัน)ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
929มหานิกาย442110404วัดสวนอัมพวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
930มหานิกาย442110403วัดศรีจำปาห้วยสีเสียดภูหลวงเลย6 บ้านนาเจริญ
931ธรรมยุต642110401วัดวังเดือนห้าห้วยสีเสียดภูหลวงเลย18
932มหานิกาย442110401วัดป่าเวฬุวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย6 นาเจริญ
933มหานิกาย442110204วัดโพธิ์บังหนองคันภูหลวงเลย1 บ้านหนองคัน
934มหานิกาย442110208วัดแสงสว่างคงคาหนองคันภูหลวงเลย2 บ้านแก่งบง
935มหานิกาย442110207วัดสันติธรรมารามหนองคันภูหลวงเลย1 บ้านหนองคัน
936มหานิกาย442110206วัดศรีสะอาดวารีหนองคันภูหลวงเลย4 บ้านหนองเอี่ยน
937มหานิกาย442110205วัดศรีภูหลวงหนองคันภูหลวงเลย3 บ้านอุ่มมะนาว
938มหานิกาย442110203วัดดอยสวรรค์หนองคันภูหลวงเลย11 บ้านหัวนา
939มหานิกาย442110202วัดดอนหอพัฒนารามหนองคันภูหลวงเลย12 บ้านดอนหอ
940มหานิกาย442110201วัดชุมแสงหนองคันภูหลวงเลย3 บ้านอุ่มมะนาว
941มหานิกาย442110106วัดโพธิ์ชัยภูหอภูหลวงเลย8 บ้านนาโพธิ์
942มหานิกาย442110105วัดโนนสว่างภูหอภูหลวงเลย1 บ้านหนองบัว
943มหานิกาย442110104วัดโนนกอกแก้วภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
944มหานิกาย442110102วัดโนนกกแก้ว (โนนกอกแก้ว)ภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
945มหานิกาย442110103วัดโนนกกแก้วภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
946ธรรมยุต642110103วัดอุบลวนารามภูหอภูหลวงเลย12 ศรีอุบล
947มหานิกาย442110110วัดหนองอีเก้งภูหอภูหลวงเลย7 บ้านหนองอีเก้ง
948มหานิกาย442110108วัดศรีแก้วภูหอภูหลวงเลย6 บ้านหนองเขียด
949มหานิกาย442110109วัดศรีชุมพรภูหอภูหลวงเลย9 บ้านนาฝาย
950มหานิกาย442110107วัดม่วงไข่ภูหอภูหลวงเลย7 บ้านหนองอีเก้ง
951ธรรมยุต642110102วัดป่าภูหลวงวิทยารามภูหอภูหลวงเลย7 หนองอีเก้ง
952มหานิกาย442110111วัดป่านาฝายภูหอภูหลวงเลยม.๙
953มหานิกาย442110101วัดน้ำค้อพัฒนารามภูหอภูหลวงเลย10 บ้านน้ำค้อ
954ธรรมยุต642110101วัดดอยวิเวกวนารามภูหอภูหลวงเลย2 บ้านน้ำคู่
955มหานิกาย442101009วัดสี่แยกห้วยส้มภูกระดึงเลย5 บ้านซำบ่าง
956มหานิกาย442101008วัดสะพานยาวห้วยส้มภูกระดึงเลย3 บ้านสะพานยาว
957มหานิกาย442101007วัดศิริมงคลห้วยส้มภูกระดึงเลย4 บ้านห้วยไผ่
958มหานิกาย442101006วัดศรีสะอาดห้วยส้มภูกระดึงเลย1 บ้านห้วยส้มเหนือ
959มหานิกาย442101005วัดศรีสมชาติห้วยส้มภูกระดึงเลย6 บ้านหนองตูม
960มหานิกาย442101004วัดศรีพรหมาห้วยส้มภูกระดึงเลย6
961มหานิกาย442101003วัดพุทธารามห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
962มหานิกาย442101002วัดพุทธราราม (พุทธาราม)ห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
963มหานิกาย442101001วัดพุทธรารามห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
964มหานิกาย442101010วัดป่าเทพนิมิตมงคลห้วยส้มภูกระดึงเลยบ้าน ห้วยส้ม หมู่ที่ 1
965ธรรมยุต642101002วัดป่าภูริทัตห้วยส้มภูกระดึงเลย3 สะพานยาว
966ธรรมยุต642101001วัดถ้ำผาฆ้องห้วยส้มภูกระดึงเลย7 บ้านผาฆ้อง
967มหานิกาย442100107วัดโพธิ์นิมิตศรีฐานภูกระดึงเลย9 บ้านนาแปนใต้
968มหานิกาย442100106วัดโพธิ์ตากศรีฐานภูกระดึงเลย2 บ้านนาแปน
969มหานิกาย442100101วัดแท่นศิลาอาสน์ศรีฐานภูกระดึงเลย7 บ้านนาน้อย
970มหานิกาย442100108วัดเวฬุวันศรีฐานภูกระดึงเลย6 บ้านนาโก
971มหานิกาย442100113วัดห้วยเดื่อศรีฐานภูกระดึงเลยม.๘
972มหานิกาย442100111วัดสายทองศรีฐานภูกระดึงเลย3 บ้านนาอีเลิศ
973มหานิกาย442100110วัดศรีทัศน์ศรีฐานภูกระดึงเลย1 บ้านศรีฐาน
974มหานิกาย442100109วัดศรีชมภูศรีฐานภูกระดึงเลย5 บ้านพองหนีบ
975มหานิกาย442100105วัดพองโกพัฒนารามศรีฐานภูกระดึงเลย11 บ้านวังยาง
976มหานิกาย442100103วัดป่าสวนธรรมวิเวก (ป่าธรรมวิเวก)ศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
977มหานิกาย442100104วัดป่าสวนธรรมวิเวกศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
978ธรรมยุต642100101วัดป่าวังยางศรีฐานภูกระดึงเลย4 บ้านวังยาง
979มหานิกาย442100102วัดป่าธรรมวิเวกศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
980มหานิกาย442100112วัดบุบผารามศรีฐานภูกระดึงเลยม.๑๑
981มหานิกาย442100702วัดเฉลียงทองภูกระดึงภูกระดึงเลย4 บ้านนายางเหนือ
982มหานิกาย442100708วัดหนองโสนภูกระดึงภูกระดึงเลย9 บ้านภูกระดึง
983มหานิกาย442100707วัดศรีสว่างภูกระดึงภูกระดึงเลย1 บ้านทุ่งใหญ่
984มหานิกาย442100706วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามภูกระดึงภูกระดึงเลย3 บ้านวงเวียน
985มหานิกาย442100705วัดป่าเปลือยภูกระดึงภูกระดึงเลย6 บ้านสงป่าเปลือย
986ธรรมยุต642100702วัดปวิเวการามภูกระดึงภูกระดึงเลย1 ทุ่งใหญ่
987มหานิกาย442100704วัดบรรพตวนารามภูกระดึงภูกระดึงเลย3 บ้านวงเวียน
988มหานิกาย442100703วัดธาตุเจดีย์ภูกระดึงภูกระดึงเลย5 บ้านนายางใต้
989ธรรมยุต642100701วัดถิ่นฐานรังสิตภูกระดึงภูกระดึงเลย7 บ้านหนองตูม
990มหานิกาย442100701วัดจันทรารามภูกระดึงภูกระดึงเลย2 บ้านห้วยคะมะ
991มหานิกาย442100504วัดโนนโพนทองผานกเค้าภูกระดึงเลย2 บ้านหนองตูม(โนนโพนทอง)
992มหานิกาย442100518วัดแหลมทองพัฒนาผานกเค้าภูกระดึงเลย6 บ้านศรีรักษา
993มหานิกาย442100519วัดอินทรารามผานกเค้าภูกระดึงเลย7 บ้านห้วยส้มใต้
994มหานิกาย442100517วัดห้วยหมากผานกเค้าภูกระดึงเลย9 บ้านห้วยหมาก
995มหานิกาย442100515วัดห้วยก่องข้าวพัฒนาผานกเค้าภูกระดึงเลย11
996มหานิกาย442100514วัดห้วยกองข้าว (ห้วยก่องข้าวพัฒนา)ผานกเค้าภูกระดึงเลย11
997มหานิกาย442100516วัดห้วยกองข้าวผานกเค้าภูกระดึงเลย11
998มหานิกาย442100513วัดศรีวังลานผานกเค้าภูกระดึงเลย8 บ้านวังลาน
999มหานิกาย442100512วัดศรีพัฒนาผานกเค้าภูกระดึงเลย7 บ้านศรีพัฒนา
1000มหานิกาย442100511วัดศรีกัมพลผานกเค้าภูกระดึงเลย5 บ้านห้วยส้มใต้