Showing 901-1,000 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901ธรรมยุต650060101วัดป่าอาจารย์ตื้อสันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่7
902ธรรมยุต650050302วัดป่าจิตตภาวนารามลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่9 ใหม่ริมคลอง
903ธรรมยุต650050301วัดศรีมุงเมืองลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่4
904ธรรมยุต650040601วัดป่าธาราภิรมย์ปิงโค้งเชียงดาวเชียงใหม่5 ไตรสภาวคาม
905ธรรมยุต650040401วัดป่าดอยเสียงธรรมแม่นะเชียงดาวเชียงใหม่11 แม่แมะ
906ธรรมยุต650040102วัดถ้ำปากเปียงเชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่5 ถ้ำ
907ธรรมยุต650040101วัดใจเชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่6
908ธรรมยุต650020401วัดล้านนาญาณสังวรารามข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่4
909ธรรมยุต650020303วัดป่าธรรมธาราภิรมย์บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่20 น้ำตกแม่กลาง
910ธรรมยุต650020302วัดเทพเจติยาจารย์บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่10 หล่ายกลาง
911ธรรมยุต650020301วัดดอยพระเจ้าบ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่21 กู่ฮ้อ
912ธรรมยุต650010701วัดสันติธรรมช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่5
913ธรรมยุต650010201วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
914ธรรมยุต649070601วัดกลางสนามหนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหาร8 หนองสูง
915ธรรมยุต649070505วัดมัชฌันติการามหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร4
916ธรรมยุต649070504วัดผาพยอมหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร6
917ธรรมยุต649070503วัดผาน้ำหยาดทิพยารามหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร2
918ธรรมยุต649070502วัดประสิทธิ์ทรงธรรมหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร5
919ธรรมยุต649070501วัดบรรพตคีรีหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร3
920ธรรมยุต649070401วัดสุวรรณารามบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร5
921ธรรมยุต649070301วัดอรัญญวาสีภูวงหนองสูงมุกดาหาร2
922ธรรมยุต649070102วัดอัมพวันทองหนองสูงหนองสูงมุกดาหาร5
923ธรรมยุต649070101วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาสหนองสูงหนองสูงมุกดาหาร4
924ธรรมยุต649051203วัดภูผากูดคำบกคำชะอีมุกดาหาร1 บาก
925ธรรมยุต649051202วัดป่าแสนวิไลคำบกคำชะอีมุกดาหาร1
926ธรรมยุต649051201วัดป่าภูเขากวางคำบกคำชะอีมุกดาหาร3 ห้วยลำโมง
927ธรรมยุต649050408วัดป่าห้วยสิริขันธ์คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร5
928ธรรมยุต649050407วัดป่าห้วยทรายคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร3 ห้วยทราย
929ธรรมยุต649050406วัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร9
930ธรรมยุต649050405วัดป่านาปุ่งคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร7 นาปุ่ง
931ธรรมยุต649050404วัดป่าแก้งวังนองคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร14 คำชะอี
932ธรรมยุต649050403วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร10 ชุมชนหนองฮี
933ธรรมยุต649050402วัดจิตตสามัคคีคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร8 ศรีมงคล
934ธรรมยุต649050401วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร6
935ธรรมยุต649040602วัดพระพุทธบาทดงหลวงพังแดงดงหลวงมุกดาหาร6 โพนสว่าง
936ธรรมยุต649040601วัดป่าภูถ้ำนกพังแดงดงหลวงมุกดาหาร1 พังแดง
937ธรรมยุต649040303วัดสวนป่าริมธารกกตูมดงหลวงมุกดาหาร10 ป่าไม้พัฒนา
938ธรรมยุต649040302วัดป่าภูผาผึ้งกกตูมดงหลวงมุกดาหาร3 นาโคกกุง
939ธรรมยุต649040301วัดป่าถ้ำผาภูธรรมกกตูมดงหลวงมุกดาหาร6 คำผักกูด
940ธรรมยุต649030601วัดภูผาหอมถาวรารามนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร8 นาสะเม็ง
941ธรรมยุต649030401วัดเชตวันเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร
942ธรรมยุต649030301วัดนาทามวนาวาสป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร8 นาทาม
943ธรรมยุต649030201วัดป่าหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร3 หนองหล่ม
944ธรรมยุต649030104วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์ดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร7 ดอนตาล
945ธรรมยุต649030103วัดนาตาลสีลาวาสดอนตาลดอนตาลมุกดาหารบ.นาตาล หมู่ ๘
946ธรรมยุต649030102วัดนาตาลศีลาวาสดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร8 นาตาล
947ธรรมยุต649030101วัดทุ่งสว่างวัฒนารามดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร3 ดอนตาล
948ธรรมยุต649020706วัดป่าพุทธรัตนชัยมงคลร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร
949ธรรมยุต649020705วัดป่าภูยางเดี่ยวร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหารนิคมร่มเกล้า หมู่ที่ 2
950ธรรมยุต649020704วัดภูหล่มขุมร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร
951ธรรมยุต649020703วัดภูเก้าร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร5 คำนางโอก
952ธรรมยุต649020702วัดป่าภูผาขามร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร5 คำนางโอก
953ธรรมยุต649020701วัดป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขตร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร7 โพธิ์ไทร
954ธรรมยุต649020602วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร5
955ธรรมยุต649020601วัดพุทโธธัมมธโรโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร1
956ธรรมยุต649020501วัดสุวรรณธารามนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร5
957ธรรมยุต649020403วัดสุทธารมณ์กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร10
958ธรรมยุต649020402วัดป่าแก้วกกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร1
959ธรรมยุต649020401วัดนาหลวงอุดมธรรมกกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร9
960ธรรมยุต649020301วัดโมลีมงคลวนาวาสหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร6
961ธรรมยุต649020202วัดป่าพุทธธรรมสีลคุณนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร4 นาสองเหมือง
962ธรรมยุต649020201วัดคามวาสีนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร2 กุดโง้ง
963ธรรมยุต649020103วัดสุรัตนารามนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร3
964ธรรมยุต649020102วัดปุญญานุสรณ์นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร2
965ธรรมยุต649020101วัดป่าคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร8
966ธรรมยุต649011301วัดกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 กุดแข้
967ธรรมยุต649011102วัดสิงห์คีรีวันดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารม.๕
968ธรรมยุต649011101วัดจันทรประดิษฐารามดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร3 ป่งโพน
969ธรรมยุต649011008วัดอัมพวันคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร3
970ธรรมยุต649011007วัดอรัญญิกาวาสคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร1
971ธรรมยุต649011006วัดหินขันคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร10
972ธรรมยุต649011005วัดภูวัดมุกดาวาสคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารม.๕
973ธรรมยุต649011004วัดภูมุกดาวาสคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5
974ธรรมยุต649011003วัดป่าสามัคคีคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร2
975ธรรมยุต649011002วัดป่าบุญญาเขตเชียงคำคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร6 คำเม็ก
976ธรรมยุต649011001วัดคำเม็กคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร6 คำเม็ก
977ธรรมยุต649010902วัดป่าศรัทธาธรรมคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร13 โนนคำ
978ธรรมยุต649010901วัดป่าคำตาสิมคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร2 สามขา
979ธรรมยุต649010801วัดป่ามโนธรรมนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร10 บุ่งอุทัย
980ธรรมยุต649010701วัดป่านาน้อยนาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารนาโด่น้อย หมู่ที่ 12
981ธรรมยุต649010601วัดป่านาคำผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารนาคำ หมู่ที่ 5
982ธรรมยุต649010501วัดป่าหนองบุดดาโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร8 ม่วงหัก
983ธรรมยุต649010402วัดศรีทองบุ่นบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร3 โคกสูง
984ธรรมยุต649010401วัดป่าถ้ำตาดาบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร6 หนองหอย
985ธรรมยุต649010301วัดป่าถ้ำศิลาธรรมบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร11 โคกหินตั้ง
986ธรรมยุต649010201วัดป่าศิลาวิเวกศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร7
987ธรรมยุต649010107วัดอรุณรังษีมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร17
988ธรรมยุต649010106วัดศรีมงคลเหนือมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร2
989ธรรมยุต649010105วัดเวฬุวนารามมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 กุดโง้ง
990ธรรมยุต649010104วัดป่าสุนันทาวันมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร6 ดานคำ
991ธรรมยุต649010103วัดป่าบำเพ็ญธรรมมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร2 โคกสุวรรณ
992ธรรมยุต649010102วัดดานฆ้องมุกดาวาสมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารบ.ด่านคำ หมู่ ๖
993ธรรมยุต649010101วัดด่านฆ้องมุกดาวาสมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร6
994ธรรมยุต648120302วัดศรีสุวรรณวนารามยอดชาดวังยางนครพนม3 หนองแคน
995ธรรมยุต648120301วัดป่าสุวรรณารามยอดชาดวังยางนครพนม3 หนองแคน
996ธรรมยุต648120101วัดกิตติพรพุทธารามยอดชาดวังยางนครพนม5 นาดอย
997ธรรมยุต648110301วัดป่าจุฬามณีดอนเตยนาทมนครพนม2 ดอนเตย
998ธรรมยุต648110203วัดป่าเทพชัยมงคลหนองซนนาทมนครพนม7 ชัยมงคล
999ธรรมยุต648110202วัดป่ากินรีหนองซนนาทมนครพนม5 นาดี
1000ธรรมยุต648110201วัดดงธรรมวนารามหนองซนนาทมนครพนม1 หนองซน