สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13924 656,397 526,597 226,064 1,409,058
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 647 72,345 54,604 26,600 153,549
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 607 63,973 50,404 16,305 130,682
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 319 47,381 22,388 8,098 77,867
กธ. 278 33,855 16,037 7,637 57,529
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 105 22,995 8,084 4,036 35,115
วัด (บุคคลทั่วไป) 241 8,753 4,928 2,720 16,401
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 6,844 1,414 719 8,977
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 80 5,537 892 252 6,681
ไม่ทราบ 12 1,141 268 47 1,456
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 357 100 49 506
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 44 340 82 71 493
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 294 18 3 315
สถาบันการพลศึกษา 2 65 88 38 191
กองทัพเรือ 1 82 61 14 157
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1 59 28 26 113
สถาบันพระบรมราชชนก 1 19 32 7 58
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 4 9 3 16
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 1 1 1 3
รวม 16,305 920,442 686,035 292,690 1,899,167

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที