Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์25--
352คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636009วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์20110058
353คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์662512
354คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์449714
355คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436013วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์167175111
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-114107
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์48--
358คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์49--
359คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636002เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์43312428
360คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636010วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์3931-
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636018วัดป่าทองประดิษฐ์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์353021
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์605638
363คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436002วัดวิเศษไชยารามบึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์480332239
364คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์66--
365คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-15693
366คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์25--
367คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์32--
368คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์243411
369คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636011วัดเวฬุวันนิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์177190126
370คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636019วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์1454324
371คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์815144158
372คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์22954-
373คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์-16970
374คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์41--
375คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์44--
376คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์1111-
377คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636012วัดมงคลธรรมรังษีโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์355328
378คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์459434-
379คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1078793198
380คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์750443173
381คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236003วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์-9158
382คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์57--
383คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์72--
384คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์895242
385คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636013วัดวีระวงศาวาสมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์563--
386คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์2441--
387คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์4591413
388คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-13992
389คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์86--
390คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์31--
391คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
392คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์180--
393คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636006วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์14109
394คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636014วัดหนองสวงหนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์242519
395คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์452393258
396คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์59--
397คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์79--
398คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์21--
399คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636007วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์---
400คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636015วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์722587110