Showing 51-100 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา665005วัดเขาดินทุ่งคาเมืองชุมพรชุมพร142917
52คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา665004โรงเรียนเมืองชุมพร วัดอุทัยธรรมวังไผ่เมืองชุมพรชุมพร7712035
53คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา665003โรงเรียนวัดท่าไม้ลายวังใหม่เมืองชุมพรชุมพร---
54คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา665001โรงเรียนศรียาภัยท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร409589757
55คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664033โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช944123
56คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664032โรงเรียนบ้านห้วยหารหินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช17011413
57คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664031วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
58คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664030วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช445358172
59คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664029โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาบางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช635567
60คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664028โรงเรียนวัดพระมหาธาตุในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช56830360
61คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664027โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์บางนบหัวไทรนครศรีธรรมราช918817
62คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664026วัดหนองนกบางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
63คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664025โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ฉวางฉวางนครศรีธรรมราช---
64คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664024โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาหินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช10810232
65คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664023โรงเรียนวัดเขาขุนพนมบ้านเกาะพรหมคีรีนครศรีธรรมราช---
66คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664022โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาอินคีรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช---
67คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664021โรงเรียนชะอวดในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช339463274
68คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664020วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชลเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช1685727
69คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664019วิทยาลัยเทคนิคสิชลทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช323265148
70คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664018โรงเรียนประสาทธรรมวิภัชเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช171115
71คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664017วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช---
72คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664016โรงเรียนสตรีปากพนังปากพนังปากพนังนครศรีธรรมราช48243076
73คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664015เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช68314428
74คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664014โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช---
75คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664013โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช1776819
76คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664012มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช25305
77คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664011โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช111125125
78คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664010โรงเรียนวัดท่าแพปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3883
79คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664009มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช421286
80คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664008โรงเรียนโยธินบำรุงปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช815807147
81คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664007โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
82คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664006วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
83คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664005โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
84คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664004วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช19327
85คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664003โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช564920511
86คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664002โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมมะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช16111261
87คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664001วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7266
88คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663005วัดสุขสำราญหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์365352322
89คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663004โรงเรียนเทศบาลธรรมิอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์100202
90คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663003โรงเรียนจันทรศึกษาประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์222516
91คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663002วัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์29325355
92คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663001เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์12614538
93คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา662001วัดเกตการามโรงหีบบางคนทีสมุทรสงคราม148569
94คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661005วัดเนรัญชรารามชะอำชะอำเพชรบุรี141402
95คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661004วัดสหธรรมิการามท่ายางท่ายางเพชรบุรี1408016
96คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661003วัดหนองจอกห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี463837
97คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661002วัดทรงธรรมหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี---
98คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661001วัดสนามพราหมณ์ท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี566-
99คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660009โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี223274213
100คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660008โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดอนตะโกเมืองราชบุรีราชบุรี978728