Showing 1-50 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา627001วัดแม่ปางสันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน101815
2คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327001วัดพระธาตุดอยกองมูจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน14912
3คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327004ศาลาการเปรียญวัดหมอกจำแป่หมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน807427
4คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327005โรงเรียนบ้านห้วยผาห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน57181
5คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327008โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าสบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน191424
6คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327009โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์สบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน---
7คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327010โรงเรียนบ้านถ้ำลอดถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน462422
8คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327011โรงเรียนบ้านวนาหลวงถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน403616
9คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327012โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าสบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน20219837
10คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327013โรงเรียนบ้านแม่ละนาปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน81412
11คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327014โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมนาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน6717-
12คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327015โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน594
13คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327016โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารนาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน263-
14คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327017เรือนจำแม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน184
15คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327018โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน3243
16คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327019โรงเรียนบ้านโพซอเสาหินแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน30197
17คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327020โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน719287
18คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327021โรงเรียนบ้านแพะพิทยาบ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน967526
19คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327022โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน2419416
20คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327023โรงเรียนบ้านห้วยทรายแม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน334024
21คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327025โรงเรียนบ้านอมพายป่าแป๋แม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน241513
22คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327026โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบแม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน858225
23คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327028โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคอนผึ้งแม่คะตวนสบเมยแม่ฮ่องสอน3638-
24คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327029โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งป่าโปงสบเมยแม่ฮ่องสอน---
25คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327031โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน118989
26คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327032โรงเรียนบ้านละอูบห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน415510
27คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นโท-เอก3227001โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทานจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน-3124
28คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327033โรงเรียนบ้านท่าสองแควแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน502823
29คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นโท-เอก3227002วัดสบป่องสบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน-5727
30คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นโท-เอก3227003โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน-9039
31คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327035โรงเรียนขุนยวมวิทยาขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน1542429
32คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327036โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาแม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน145386
33คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327039โรงเรียนบ้านปางคามปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน444120
34คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327041โรงเรียนแม่สวดแม่สวดสบเมยแม่ฮ่องสอน481714
35คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327042โรงเรียนสบเมยวิทยาคมแม่คะตวนสบเมยแม่ฮ่องสอน6213635
36คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327045เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน3561
37คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327046โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน4525-
38คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327047โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนเมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน150424
39คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327048โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาแม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน7888
40คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127001โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทานจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน32--
41คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127002วัดม่วยต่อขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน16--
42คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127003วัดสบป่องสบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน44--
43คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127004วัดแม่นาเติงในแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน16--
44คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127005โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน94--
45คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323072โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์บ้านกาศสูงเม่นแพร่752424
46คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323073โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมหนองม่วงไข่หนองม่วงไข่แพร่152149117
47คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323074โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)ร้องกวางร้องกวางแพร่11329-
48คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123001วัดพระบาทมิ่งเมืองในเวียงเมืองแพร่แพร่107--
49คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123002วัดสูงเม่นสูงเม่นสูงเม่นแพร่43--
50คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123003วัดวังหม้อทุ่งศรีร้องกวางแพร่26--