Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619015โรงเรียนแม่ระมาดน้อยขะเนจื้อแม่ระมาดตาก---
252คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619006โรงเรียนบ้านขะเนจื้อขะเนจื้อแม่ระมาดตาก---
253คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432042โรงเรียนบ้านขัวก่ายขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร115--
254คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325113วัดป่าเดื่อขัวมุงสารภีเชียงใหม่1725415
255คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น-17396
256คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434025วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น11110114
257คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134015วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น79--
258คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา16--
259คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444099โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา365512131
260คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438018โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี10613970
261คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638010โรงเรียนบ้านทรายพูลขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี18178
262คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134025วัดเจดีย์ขามป้อมพระยืนขอนแก่น31--
263คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444032โรงเรียนขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา126349361
264คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา24--
265คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444142โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา1531452
266คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641002เรือนจำกลางนครพนมขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม973680441
267คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441074โรงเรียนบ้านชะโนตขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม696345
268คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438061โรงเรียนบ้านขามเปี้ยขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี879784
269คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437064วัดสว่างสระทองขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด29035982
270คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637063โรงเรียนภัทรดลขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด68933
271คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638003โรงเรียนบ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
272คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438004วัดด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี19529166
273คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี53--
274คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437095วัดกลางขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด7010245
275คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438155วัดขี้เหล็กขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี54803
276คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325042โรงเรียนร่ำเปิงขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่1423417
277คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325051โรงเรียนบ้านสันคะยอมขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่586716
278คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325126โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัยขุนคงหางดงเชียงใหม่4268031
279คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254030โรงเรียนวัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี---
280คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566111โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี1481151
281คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566008โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี30519580
282คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618011โรงเรียนบ้านขุนฝางขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์24352
283คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327035โรงเรียนขุนยวมวิทยาขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน1542429
284คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127002วัดม่วยต่อขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน16--
285คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440064โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ33129100
286คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640007วัดป่าประชาสามัคคี (ป่าจิตตประชาสามัคคี)ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ---
287คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2207002วัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี-87234
288คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี2107005วัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี77--
289คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207041โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี363959
290คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207044โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี1618645
291วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157061โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)ขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
292คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151004โรงเรียนวัดราชโกษาขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร1317370
293คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439006โรงเรียนบ้านขุมเงินขุมเงินเมืองยโสธรยโสธร3710013
294คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144019วัดสุมังคลารามขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา106--
295คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644034โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา167154114
296คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี64--
297คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438056วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี12811274
298คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438077โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี11616226
299คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438078โรงเรียนตระการพืชผลขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี280234114
300คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238003วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี-354229