Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174004วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล12--
202คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174003วัดนิคมพัฒนารามนิคมพัฒนามะนังสตูล17--
203คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174002วัดปาล์มพัฒนารามปาล์มพัฒนามะนังสตูล13--
204คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174001วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูลสตูล32--
205คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173005วัดรัตนวรารามท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง20--
206คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173004โรงเรียนอนุบาลบ้านปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูนพัทลุง32--
207คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง26--
208คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง79--
209คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173001วัดอัมพวนารามท่ามิหรำเมืองพัทลุงพัทลุง88--
210คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172016วัดธรรมโฆษณ์สทิงหม้อสิงหนครสงขลา55--
211คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172015วัดบางหยีบางกล่ำบางกล่ำสงขลา30--
212คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172014วัดนาหม่อมนาหม่อมนาหม่อมสงขลา17--
213คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา20--
214คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172012วัดเอกเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา17--
215คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172011วัดควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา36--
216คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172010วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา29--
217คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172009วัดยางทองทุ่งหมอสะเดาสงขลา52--
218คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172008วัดสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา35--
219คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172007วัดสุริยารามเทพาเทพาสงขลา31--
220คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172006วัดท่าประดู่ท่าประดู่นาทวีสงขลา52--
221คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172005วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา12--
222คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172004วัดราษฎร์บำรุงระโนดระโนดสงขลา47--
223คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172003วัดโคกสมานคุณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา100--
224คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172002วัดพะโคะชุมพลสทิงพระสงขลา58--
225คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172001วัดแหลมทรายบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา55--
226คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
227คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171003วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง35--
228คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171002วัดปุญญารามบางแก้วละอุ่นระนอง26--
229คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171001วัดอุปนันทารามเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง37--
230คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
231คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา11--
232คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170005วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา20--
233คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170004วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา22--
234คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา20--
235คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170002วัดนิโครธารามบางเหรียงทับปุดพังงา2--
236คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170001วัดประชุมโยธีท้ายช้างเมืองพังงาพังงา10--
237คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่11--
238คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่19--
239คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
240คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่32--
241คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่17--
242คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่30--
243คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่49--
244คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง17--
245คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168004วัดเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วสิเกาตรัง26--
246คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168003วัดนิกรรังสฤษฎ์ย่านตาขาวย่านตาขาวตรัง55--
247คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168002วัดศรีรัตนารามหนองช้างแล่นห้วยยอดตรัง62--
248คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168001วัดนิโครธารามทับเที่ยงเมืองตรังตรัง107--
249คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นตรี5167001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต29--
250คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166018วัดสมัยสุวรรณสองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี27--