Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256058โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม87119
152คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656006โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม51161140
153คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156002วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม54--
154คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1078793198
155คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์89--
156คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-13992
157คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438016โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี35827
158คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี48--
159คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438212โรงเรียนดุสิตคามนครกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี18126138
160คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438216โรงเรียนขุมคำวิทยาคารแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี3215293
161คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438009วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี202011
162คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438010โรงเรียนบ้านกาบินกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี000
163คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438011โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1179112
164คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438012โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี52444
165คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438013โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี87104107
166คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438014โรงเรียนบ้านแก่งเค็งแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี58977
167คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438015โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์โนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี2613556
168คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128009วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี39--
169คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628014วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี1881173
170คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี39--
171คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428008วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี507733
172คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร765321
173คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร25922688
174คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439067โรงเรียนโพนงามพิทยาคารโพนงามกุดชุมยโสธร1623532
175คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639017โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร2310946
176คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439033โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมกุดชุมยโสธร78113576
177คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439034โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกุดชุมกุดชุมยโสธร736777
178คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439035โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคมหนองแหนกุดชุมยโสธร100170127
179คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร51--
180คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439036โรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่าโพนงามกุดชุมยโสธร7710458
181คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439037โรงเรียนบ้านโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร123159100
182คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439038โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลาห้วยแก้งกุดชุมยโสธร655443
183คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432007วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร26322554
184คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร21--
185คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม13--
186คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128014วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี54--
187คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128015วัดศรีมงคลสีออกุมภวาปีอุดรธานี16--
188คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128016วัดใหม่สงเปลือยเสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี16--
189คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628007วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี14418027
190คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128004วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี82--
191คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี-179105
192คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428010วัดศรีนครารามตูมใต้กุมภวาปีอุดรธานี13813348
193คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428011วัดศรีมงคลสีออกุมภวาปีอุดรธานี988262
194คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428012วัดใหม่สงเปลือยเสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี1666152
195คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์27--
196คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263011โรงเรียนกุยบุรีวิทยากุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์78265210
197คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263012โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์198247114
198คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263013โรงเรียนยางชุมวิทยาหาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์108124119
199คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263014โรงเรียนดอนยายหนูดอนยายหนูกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์705463
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263015โรงเรียนดอนกลางสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์636217