Showing 551-600 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137009วัดบ้านชาตินานวลพนมไพรร้อยเอ็ด73--
552คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าประสารอำไพวงษ์เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด37--
553คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด49--
554คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด52--
555คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137013วัดสว่างอรุณชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด28--
556คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137014วัดเมืองสรวงเก่าหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด20--
557คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137015วัดหนองใหญ่หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด29--
558คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด122--
559คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด59--
560คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณผดุงสันต์รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด73--
561คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด39--
562คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด52--
563คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี192--
564คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี48--
565คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138006วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี87--
566คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138007วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี64--
567คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี34--
568คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี41--
569คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี44--
570คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138018วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี174--
571คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี64--
572คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138021วัดบูรพาสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี29--
573คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138022วัดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานี66--
574คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138023วัดหนองอ้มหนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี38--
575คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138024วัดศรีพรหมนาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี44--
576คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138025วัดป่านาเยียนาเยียนาเยียอุบลราชธานี22--
577คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138026วัดพระโตพะลานนาตาลอุบลราชธานี28--
578คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138027วัดโนนทองสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี127--
579คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี53--
580คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138029วัดศรีมงคลโพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี104--
581คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138030วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี67--
582คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138031วัดมุจลินทารามดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี51--
583คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี25--
584คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138033วัดน้ำคำแดงใต้เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี32--
585คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138034วัดม่วงสามสิบม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี42--
586คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138035วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี21--
587คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138036วัดหนองขุ่นยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี82--
588คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138038วัดหนองหลักเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี24--
589คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138039วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี38--
590คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138040วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี213--
591คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138041วัดไชยมงคลแก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี71--
592คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138042วัดสว่างสว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี31--
593คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138043วัดเจริญทัศน์ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี20--
594คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี41--
595คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138045วัดโพนงามโนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี54--
596คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139001วัดสิงห์ท่าในเมืองเมืองยโสธรยโสธร118--
597คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139002วัดฟ้าหยาดฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร62--
598คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139003วัดป่าจันทวนารามห้องแซงเลิงนกทายโสธร79--
599คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร51--
600คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139005วัดโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร22--