Showing 501-550 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313073วัดลานทองวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร104815
502คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134004วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
503คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134012วัดโพธิ์ศรีสะอาดชนบทชนบทขอนแก่น22--
504คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134022วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น66--
505คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134030วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น27--
506คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134007วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น30--
507คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น-17396
508คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น7037-
509คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434016วัดโพธิ์ศรีโนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น657727
510คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434024วัดโพธิ์ก่องหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
511คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434032วัดศรีชมชื่นสะอาดน้ำพองขอนแก่น119173116
512คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434040วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น176146100
513คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434048วัดสีชมพูวังเพิ่มสีชมพูขอนแก่น30619233
514คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434056วัดศรีประทุมหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น1174058
515คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434064วัดโพธิ์ทองบ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น15413879
516คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434072วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น648210
517คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634005วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น21013567
518คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134005วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
519คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134013วัดแจ้งสว่างนอกโนนสะอาดชุมแพขอนแก่น48--
520คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134023วัดสวรรค์บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น36--
521คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น22--
522คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134008วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น28--
523คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234003วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น-145101
524คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234005วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น-14586
525คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434009วัดสระทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น34--
526คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434017วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น63152
527คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434025วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น11110114
528คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434033วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น397371139
529คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434041วัดห้วยซ้อห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
530คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434049วัดศรีสว่างนาจานสีชมพูขอนแก่น20913068
531คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434057วัดอัมพวันโนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น903254
532คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
533คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634006วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น7911976
534คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134006วัดยอดแก้วบ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
535คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134014วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น41--
536คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134024วัดโชติการามวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น24--
537คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134032วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น32--
538คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น39--
539คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134009วัดศรีภูเวียงภูเวียงภูเวียงขอนแก่น49--
540คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น75928992
541คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434018วัดนามูลพุทธาวาสดูนสาดกระนวนขอนแก่น196143100
542คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434026วัดสว่างโนนคูณวังหินลาดชุมแพขอนแก่น---
543คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น604927608
544คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434042วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น579500113
545คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น462337111
546คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434058วัดศรีสะอาดดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น00-
547คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434066วัดสะอาดนาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น353205153
548คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634007วัดศรีภูเวียงสงเปือยภูเวียงขอนแก่น---
549คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134007วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
550คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134015วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น79--