Showing 101-150 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1013025200202โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1029911250201เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1039941250201โรงพยาบาลกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1041014310135โรงเรียนวัดโพธิ์กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
1051014310148โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
1061214050006กศน.ตำบลกบเจากบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
1071083400029โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กมลากะทู้ภูเก็ต
1081283020003กศน.ตำบลกมลากมลากะทู้ภูเก็ต
1091046030140โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1101046030141โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1111046030142โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1121046030143โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1131046030144โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคารกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1141046030150โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1151046030151โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1161046030591โรงเรียนกมลาไสยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1171146100009โรงเรียนอนุบาลบานเย็นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1181146100011โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1191146100068โรงเรียนบานเย็นศึกษากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1201246030000กศน.อำเภอกมลาไสยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1211246030001กศน.ตำบลกมลาไสยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1223046200601โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1237046031001โรงเรียนชัยมงคลวิทยากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
1241095440204โรงเรียนบ้านกรงปินังกรงปินังกรงปินังยะลา
1251095440205โรงเรียนบ้านตะโละซูแมกรงปินังกรงปินังยะลา
1261095440206โรงเรียนบ้านลือมุกรงปินังกรงปินังยะลา
1271195100047โรงเรียนศรีกรงปินังกรงปินังกรงปินังยะลา
1281195100097โรงเรียนปัญญาวิทยากรงปินังกรงปินังยะลา
1291195100100โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษกรงปินังกรงปินังยะลา
1301195100108รัศมีอิสลามวิทยากรงปินังกรงปินังยะลา
1311295080000กศน.อำเภอกรงปินังกรงปินังกรงปินังยะลา
1321295080001กศน.ตำบลกรงปินังกรงปินังกรงปินังยะลา
1331025290249โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1341025290250โรงเรียนบ้านประพาสกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1351025290251โรงเรียนบ้านวังทะลุกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1361025290254โรงเรียนบ้านวังขอนกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1371025290289โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1381125100029โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1391125100038โรงเรียนกิตติวัฒนากรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1401225080010กศน.ตำบลกรอกสมบูรณ์กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1419931250801โรงเรียนสายมิตรศึกษากรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1421072630370โรงเรียนวัดยางยี่แสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
1431072630372โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
1441072630373โรงเรียนวัดจันทราวาสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
1451272090013กศน.ตำบลกระจันกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
1461035430201โรงเรียนบ้านกระจายกระจายป่าติ้วยโสธร
1471035430203โรงเรียนบ้านคำเกิดกระจายป่าติ้วยโสธร
1481035430205โรงเรียนบ้านนิคมกระจายป่าติ้วยโสธร
1491035430206โรงเรียนบ้านหนองบากกระจายป่าติ้วยโสธร
1501035430207โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกระจายป่าติ้วยโสธร