Showing 1-50 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
11247050004กศน.ตำบลไฮหย่องไฮหย่องพังโคนสกลนคร
21047540644โรงเรียนพังโคนวิทยาคมไฮหย่องพังโคนสกลนคร
31047540234โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกดไฮหย่องพังโคนสกลนคร
41047540233โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าไฮหย่องพังโคนสกลนคร
51047540232โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)ไฮหย่องพังโคนสกลนคร
61047540219โรงเรียนบ้านสงเปลือยไฮหย่องพังโคนสกลนคร
71047540218โรงเรียนบ้านท่าลาดไฮหย่องพังโคนสกลนคร
81047540217โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงไฮหย่องพังโคนสกลนคร
91252030003กศน.ตำบลไหล่หินไหล่หินเกาะคาลำปาง
101052500525โรงเรียนไหล่หินวิทยาไหล่หินเกาะคาลำปาง
111052500303โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวไหล่หินเกาะคาลำปาง
121052500301โรงเรียนบ้านเข้าซ้อนไหล่หินเกาะคาลำปาง
131052500300โรงเรียนบ้านแม่ฮวกไหล่หินเกาะคาลำปาง
141052500299โรงเรียนบ้านไหล่หินไหล่หินเกาะคาลำปาง
159921550701ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาน่าน
161255070003กศน.ตำบลไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาน่าน
171055250096โรงเรียนบ้านนาสาไหล่น่านเวียงสาน่าน
181055250095โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)ไหล่น่านเวียงสาน่าน
191055250094โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยาไหล่น่านเวียงสาน่าน
201055250092บ้านบุญเรืองไหล่น่านเวียงสาน่าน
211055250091โรงเรียนบ้านไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาน่าน
221234110013กศน.ตำบลไหล่ทุ่งไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
231034710401โรงเรียนบ้านดอนงัวไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
241034710400โรงเรียนบ้านไหล่สูงไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
251034710399โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่งไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
261034710387โรงเรียนบ้านคำข่าไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
271034710374โรงเรียนบ้านดงไม้งามไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
281034710372โรงเรียนบ้านบ่อหินไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
293081300301โรงเรียนบ้านกระบี่น้อยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
303081100101โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
311381016101วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
321281010015กศน.ตำบลไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
331181100035โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
341181100032โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
351181100011โรงเรียนวิทยาการอิสลามไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
361181100004โรงเรียนอนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
371081010036โรงเรียนบ้านหนองกกไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
381081010021โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมาไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
391081010019โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
401081010018โรงเรียนบ้านไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
411280040010กศน.ตำบลไสหร้าไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
421180100068โรงเรียนเจริญวิทย์ไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
431080210786โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
441080210114โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
451080210113โรงเรียนบ้านควนไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
461080210111โรงเรียนวัดโคกหาดไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
471080210110โรงเรียนวัดเพ็ญมิตรไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
481080210107โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรงไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
491080210105โรงเรียนวัดควนสะตอไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
501280060006กศน.ตำบลไสหมากไสหมากเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช