Showing 201-250 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011225020006กศน.ตำบลวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2021225020007กศน.ตำบลหาดนางแก้วหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2031225020008กศน.ตำบลลาดตะเคียนลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2041225020009กศน.ตำบลบ้านนาบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2051225020010กศน.ตำบลบ่อทองบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2061225020011กศน.ตำบลหนองกี่หนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2071225020012กศน.ตำบลนาแขมนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2081225020013กศน.ตำบลเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2091225020014กศน.ตำบลวังท่าช้างวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2101325026401วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2111325100023วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2121325100024วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2131325100025วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2143025100108โรงเรียนนนทรีวิทยาคมนนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2153025100109โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2163025200201โรงเรียนเทศบาล ๑ กบินทร์ราษฎรอำรุงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2173025200202โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดใหม่ท่าพาณิชย์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2189911250201เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2199941250201โรงพยาบาลกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2209981250201สถานีตำรวจภูธรอำเภอสระบัวลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2211046030140โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2221046030141โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2231046030142โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2241046030143โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2251046030144โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคารกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2261046030145โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
2271046030146โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
2281046030147โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
2291046030148โรงเรียนเสมาสามัคคีหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
2301046030149โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
2311046030150โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยากมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2321046030151โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
2331046030152โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
2341046030153โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
2351046030154โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
2361046030155โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
2371046030156โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยาเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
2381046030157โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
2391046030158โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาเจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
2401046030159โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
2411046030160โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
2421046030161โรงเรียนหนองตุวิทยาธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
2431046030162โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
2441046030163โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2451046030164โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนาดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2461046030165โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2471046030166โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2481046030167โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2491046030168โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
2501046030169โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์