Showing 101-150 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1011294100011กศน.ตำบลกอลำกอลำยะรังปัตตานี
1021294070007กศน.ตำบลกะดุนงกะดุนงสายบุรีปัตตานี
1031214150002กศน.ตำบลกะทุ่มกะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา
1041280050002กศน.ตำบลกะทูนกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
1051283020001กศน.ตำบลกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
1061218080002กศน.ตำบลกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
1071282030001กศน.ตำบลกะปงกะปงกะปงพังงา
1081280090008กศน.ตำบลกะปางกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1091214010002กศน.ตำบลกะมังกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1101294010007กศน.ตำบลกะมิยอกะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
1111283010008กศน.ตำบลกะรนกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
1121294110001กศน.ตำบลกะรุบีกะรุบีกะพ้อปัตตานี
1131292050003กศน.ตำบลกะลาเสกะลาเสสิเกาตรัง
1141296010005กศน.ตำบลกะลุวอกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
1151296010006กศน.ตำบลกะลุวอเหนือกะลุวอเหนือเมืองนราธิวาสนราธิวาส
1161280210003กศน.ตำบลกะหรอกะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช
1171236150003กศน.ตำบลกะฮาดกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ
1181285030002กศน.ตำบลกะเปอร์กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
1191284080006กศน.ตำบลกะเปากะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
1201280040006กศน.ตำบลกะเปียดกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช
1211284020003กศน.ตำบลกะแดะกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1221232050001กศน.ตำบลกังแอนกังแอนปราสาทสุรินทร์
1231267080004กศน.ตำบลกันจุกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
1241232050016กศน.ตำบลกันตวจระมวลกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
1251292020001กศน.ตำบลกันตังกันตังกันตังตรัง
1261292020006กศน.ตำบลกันตังใต้กันตังใต้กันตังตรัง
1271233080009กศน.ตำบลกันทรอมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ
1281231030010กศน.ตำบลกันทรารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์
1291233050001กศน.ตำบลกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ
1301254010020กศน.ตำบลกาญจนากาญจนาเมืองแพร่แพร่
1311295050008กศน.ตำบลกาตองกาตองยะหายะลา
1321295070001กศน.ตำบลกาบังกาบังกาบังยะลา
1331234120004กศน.ตำบลกาบินกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
1341296080002กศน.ตำบลกายูคละกายูคละแว้งนราธิวาส
1351295060001กศน.ตำบลกายูบอเกาะกายูบอเกาะรามันยะลา
1361280060011กศน.ตำบลการะเกดการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
1371295060003กศน.ตำบลกาลอกาลอรามันยะลา
1381296050007กศน.ตำบลกาลิซากาลิซาระแงะนราธิวาส
1391295060002กศน.ตำบลกาลูปังกาลูปังรามันยะลา
1401296110006กศน.ตำบลกาวะกาวะสุไหงปาดีนราธิวาส
1411274010006กศน.ตำบลกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
1421296070005กศน.ตำบลกาหลงกาหลงศรีสาครนราธิวาส
1431246010091กศน.ตำบลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
1441232010026กศน.ตำบลกาเกาะกาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
1451296030003กศน.ตำบลกาเยาะมาตีกาเยาะมาตีบาเจาะนราธิวาส
1461230090003กศน.ตำบลกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา
1471285050002กศน.ตำบลกำพวนกำพวนสุขสำราญระนอง
1481244060006กศน.ตำบลกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม
1491277040001กศน.ตำบลกำเนิดนพคุณกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
1501233100001กศน.ตำบลกำแพงกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ