รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๖๐๐๑ - วัดธารโต
ตำบลธารโต อำเภอธารโต ยะลา

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมทีวณีรัตน์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชีวานนท์ส่งอำไพโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรินทรรัตนโยธินโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยมงคลสุขวงส์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตะวันเพชรฤทธิ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญนรินทร์เดชรัตน์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญลยาณีย์ชูสุขโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงฤทัยอิ่นแก้วโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราหนูหาญโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุฑาลักษณ์พราหมณ์ชูเอมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรแสนโสมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาวิดาท้าวขว้างโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอังคณากลิ่นโลกัยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินกฤตวิชาธิคุณโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิภัทรถิ่นสะท้อนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติจันทรนิตย์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลธัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเผ่าภาคินกรกฎโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์แก้วเจริญโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัตน์สง่างามโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพันธ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสโรชาน้ำแพร่โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์สุขวงส์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาจันทรกุลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญนิชาเพชรรัตน์ทองโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกสราแก้วนุ้ยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทิมันต์วิลันดาโสภณโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปมิกาแก้วขาวโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมศจันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศกฤศทองพันชั่งโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาจารุพันธ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาชวิณไชยแป้นโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครพันธ์เพชรมณีโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสีหชาติสุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุมินตราศรีวิลัยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิวิมลคงที่โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตราแสงนวลโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอลิษาขำเล็กโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฉัตรทรากรณ์ชำนิธุระการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดาววดีมีแถมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพระพายเพชรประดับโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดามันสอโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์ชูนิรันดรโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ศิลาพักตร์โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพงศ์หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตวัดธารโตคณะจังหวัดยะลา