รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปัตตานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๕๐๐๑ - วัดนพวงศาราม
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 372 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตสนัทสุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนนทพรนราพงศ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกัลย์ริศศาศิริอักษรวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกธนาเกตุมณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญาณีทองคำศรีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมาฆมาศเหมะรักษ์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาปานพลอยโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนากานต์แก้วมณีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
9อุดมศึกษาป.ตรีนายกนกศักดิ์ไชยสุวรรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรภพทวีทรัพย์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชณัฏฐ์พันธ์สิทธิ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกมลทิพย์มณีโรจน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสรเพชรประคองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธ์ธีราชาติณรงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจรีนุชคำแก้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติชญน์หน่อทองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสวรรณทาวิสูตรโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวไพลินพุ่มไสวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสฤษฎ์ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาทิมาอินทรสุวรรณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวยศวดีประทุมวรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพงศพัภรารังษรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิชัยจ้องท่ามโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณ ภัทธฉันทบริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคณิศร์สมคิดโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฤธายุส์พงศ์ธรรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรธิดานิลเพชรโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสริวิชญ์แซ่ว่องโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันธิญาเรืองประทุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตาสืบชาติโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกุลฎิศตันเจริญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญตาโอเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาคภูมินุชเนื่องโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพอดีรัตนะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐานิกรณ์เพชรช่วยโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณานนต์ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจตุพรกิจสรรพพันธ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทธธรแป้นไทยโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรใหญกว่าวงศ์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญาภรณ์สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
41มัธยมศึกษาปวช.นางสาวจันวิภาสายสมบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริศราจิตประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
43มัธยมศึกษาปวช.นางสาวอรทัยโครตสมบัติวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรธนวรรณวนภูมิโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
45มัธยมศึกษาปวช.นางสาวภาสินีศาแดงวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิ่ณมณีแก้วมณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
47มัธยมศึกษาปวช.นางสาวปิยวรรณแซ่ฮุ่ยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกีรติกาสันตะโรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
49มัธยมศึกษาปวช.นายปรเมศวร์รูปน้ำดำวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศสุพรรณรัตน์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี