รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๓๐๐๓ - วัดอุดมวราราม
ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 177 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายก้องภพสุกใสโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพรนวลแป้นโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเดชาวัตสุบรรณพันธ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนแก้วน้อยโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลอำไพฤทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิชญุตม์อรุณรัตน์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพงษ์หรือชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูริณัฐรัษฎาเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมธาพงศ์สุบรรณพันธ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรเวชสาระทิพย์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกฤตจงหวังโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิรวิชญ์กูบกระโทกโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุภัทรไหมสวัสดิ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลลักษณ์ทองปานโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาคงมาโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทกานต์รักษ์ทองโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิดาภาจางสุภาพโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชฎาพรหนูชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัชชาเสียงแก้วโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาแก้วมรกฎโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาภาคำคงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยากรทองดีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริชาติคงเคว็จโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชามญชุ์หนูกลับโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงระชาเกตุดวงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลักษิกาชูนวลโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรนกานต์เลี่ยนกัตวาโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิมาสาครโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสลิลทิพย์บัวนิ่มโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิดาพรคชภูมิโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเสาวลักษณ์ชนะสิทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเสาวลักษณ์นิ่มดวงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรฤดีหนูชูโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารยาโสภาจารย์โรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารีรัตน์งามแสงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์ไชยวรรณโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตนัยสุดเอื้อมโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาศรีสงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกรอินทราชโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคมกริชหนูช่วยโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรกนกแก้วมณีโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐกรอินทร์รอดโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษ์ดนัยทองเรืองนิ่มโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภูมิชูเล่งโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวิชญ์ณ พัทลุงโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัฒน์หนูโมโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลดำเรืองโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพลคงสมโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวรอศร์จันทร์หอมโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลจงคล้ายโรงเรียนเขาชัยสนวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง