รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๓๐๐๒ - โรงเรียนสตรีพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 569 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นายกรวิชญ์ชนะชัยโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๕นายกลวัชรลิ่มกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๕นายกีรติชุมประมาณโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
4มัธยมศึกษาม.๕นายฉัตรเทพด้วงตุดโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
5มัธยมศึกษาม.๕นายไพวสุด้วงแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๕นายธนกฤตสุกทองโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
7มัธยมศึกษาม.๕นายวชิรวิทย์นวลขวัญโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวลีนาหมาดหมานโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนฤตยาหมานเส้งโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๕นายกวีสมัครพงค์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาววิลาวัณย์ธรรมรังสีโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนภัทร์แจ้งทวีโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิริวิมลทองฤกษ์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
14มัธยมศึกษาม.๕นายรัชพลสงเกตุโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสาแสงแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๕นายพรปวีณ์พูลเกิดโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
17มัธยมศึกษาม.๕นายวรวุฒิเดชพละกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๕นายไชโยสุทธิกรัณย์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
19มัธยมศึกษาม.๕นายอภิสิทธิ์กราปัญจะโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๕นายชินกฤตชนะชัยโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
21มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรยอดแก้วเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๕นายกฤติพงษ์สุวรรณปทุมโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิรสุตาพงศ์วัฒนากรโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวลภัสรดาคงชูโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรอนงค์ป้อฝั้นโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธารารัตน์นะหนูโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปัญฐิฌาสุขสวัสดิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเสาวลักษณ์รองเลื่อนโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปภัสราต้อยผึ้งโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุทธิกานต์ด้วงชุมโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอัลวานีย์โสะขาวโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรสังคงโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรีชญาภรณ์บุญจันทร์แก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนกวรรณจันทร์ศรีแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสาตุลยนิษก์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวโรสนานีเหมือนกู้โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
37มัธยมศึกษาม.๕นายพิพิชธนทิววัฒน์ปกรณ์โรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๕นายธีรภัทร์แก้วเสนโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
39มัธยมศึกษาม.๕นายภาคภูมิแก้วเกื้อโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๕นายทินบัติรอดเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
41มัธยมศึกษาม.๕นายอนุชัยจันทร์แก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๕นายฬียาพลคณะแนมโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
43มัธยมศึกษาม.๕นายกายสิทธิ์มาสงโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกวิกามงคลจิรกรโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิยตานามวัชระโสพิศโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอภิญาณีคุรุปัญญาโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาณิศาปานทุ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐณิชาชักทวีโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
49มัธยมศึกษาม.๕นายปพัฒน์ส่งศรีโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๕นายวิศิษฎ์ยอดราชโรงเรียนสตรีพัทลุงวัดภูผาภิมุขคณะจังหวัดพัทลุง