รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๙ - โรงเรียนวัดชะแล้
ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร สงขลา

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยกรไกรดิษฐ์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายการุณบุญประวิทย์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชารีแคล้วอาวุธโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณินทิราแสงนวนโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธมนวรรณยวงใยโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทินีอุไรวงค์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรทวีเมืองโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวัลนภัสเรืองแก้วโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีรยาแหละเหล็มโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเสาวลักษณ์ศรีพิโรจน์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรชนกนรากิจโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญารัตน์มุขดาโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญาสมสุขโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีพลรัตนภูมิโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริณดาแก้วภักดีโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัฒนีพรหมจินดาโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมงคลชาติแซ่ยุ่นโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรณภูมิวาโยโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรานิศาจันทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรชิตลี้ไพรโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยหะนนท์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรปรียาบังหมัดโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาวิโรจน์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันตยาสิทธิพันธ์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยณรงค์ชัยยศโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฑิตยาแก้วไทรนันท์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินกรมิตรชุมพลโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัทมาพรเพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมัทนพรวิสุระสิทธิ์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งนภาพันธ์คงโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงษมาพรเพชรจำรัสโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกปฐพีสมทรงโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา