รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๙ - โรงเรียนวัดชะแล้
ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยแคล้วอาวุธโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรีรัตน์ราชผลโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิกาจิตภักดีโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพฤกษ์ประโยชน์มีโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสนันท์แก้วล่องโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฎิภาณต์พงศ์รัตน์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวรินท์อุไรวงค์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวลัยพรสุวรรณโมสิโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรราชผลโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุขวัฑฒ์ศิริพงศ์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงหงสรถนวลศรีโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครเดชพ้นภัยโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครวิทย์จันเจริญโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัษฎาวุธยัคพันธ์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรินวงศ์พิมลโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธยาน์สุขขวัญโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิสุวรรณโมสิโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรศัทโธโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสกรธรรมอิสระโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปณตโพธิ์แสงทองโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณภัทรแหละเหล็มโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรจิตภักดีโรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิกรยัคพันธ์โรงเรียนวัดป่าขวางวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาณีโมสิกรัตน์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคมพิชาญบุญส่งโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลนิภาโชติโยโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวรณ์เพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติกาญจน์สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณสิริไชยศรีโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนชิตเพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรดาต่ายทรัพย์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวกรอินหมันโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฎิภาณจันทอุไรโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาระวังพงษ์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาสุเหร็นโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยะพัทธ์ขุนทองโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิทยาภรณ์ใจหาญโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัตตะพงศ์ปะสันโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวัชนิลรัตน์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัญญาสุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพรัตนโชติโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรกมลเสียงดังโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณธรรมมัควันโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณะโมราโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคฑาวุฒิวาโยโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชวัลวิทย์ชื่นชูโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนรุตม์พลมะเดื่อโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิพนธ์นพสุวรรณ์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณ์พรเวชสิทธิ์โรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยากรคงสีปานโรงเรียนวัดชะแล้วัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา