รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๘ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษณวรรณเชิดวงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกณวรรธน์หนูสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายการัณยภาสแซ่โง่วโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันภิรมย์แก้วคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทร์ทิมาจงอบกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชานนท์จันทราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภารัตนพันธ์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนราวิชญ์ปัญญาบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรไพลินโพธิ์ถาวรโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๓นายปัญญาวุฒิแซ่ซิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภนิชชาชนะชัยโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๓นายวายุแก้วคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรจันทรมณีโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๓นายสุรชัยสงโสมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราจันทรมณีโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกระแตมณีโชติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัยการไชยถาวรโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชุติกาญจน์เอียดเพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรวีรักขกุลโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฎภัทรไชยเดชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาสีอ่อนโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐาคชวงค์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ญาดาชุมแดงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริศรากิ้มเส้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรธิดาถวิลรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุกัญญาบุญจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรธิดาแก้วประชุมโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาพรหมมะโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริศราสีอ่อนโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชรีรัตน์สว่างคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรฏาแก้วยอดจิตต์โรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐาปกรณ์ศิริรักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาทิตยาศรีอ่อนโรงเรียนบ้านสำนักหว้าวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิ่งแก้วบุญราศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณีรตาลาวัลแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาเวชสารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัทธพงค์คงสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฟ้ารุ่งหนูเอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิพนธ์จันทกาญจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวนิดาชาติรัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนัปพันนิยิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวราภรณ์บุญเพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรกรานต์ตาลสูงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุทิมนบุญสนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงศ์พุ่มแย้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยะหนูสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา