รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกณิศดิษสุวรรณ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแก้วกัลยาบุญกิจรุ่งไพศาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรธรวุฒิเจริญวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิดาเดชะรัฐโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐิกาบุญศาสตร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญจน์วิศวะทรัพย์สกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาดาเจนวนาธนกิจโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญากีรติธราธรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุญญิศาเตียวสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเปรมกวินณ วาโยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรปวีณ์สาทรสัมฤทธิ์ผลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพฤกชนันท์ตั้งโรจนขจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรดรณพิชญ์กุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรปรัชญ์วรกุลชัยวัฒน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชญาโลหะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์จารุลักขณาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐวัฒน์ธนพันธุ์พาณิชย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญชนกเจนศิริเจริญวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาราเทพธาราวิศาลเลิศโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญ์ณภัทรณ วาโยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรวินท์สาทรสัมฤทธิ์ผลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภรางศุ์ชำนิธุระการโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา