รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพจน์น้อยผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติพงษ์แซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจ้านายเที่ยงแท้โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปกรณ์ศรีสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรทองเอียดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์พลสุขยะฤกษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนันเส้งนนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์เกตวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลช่วยนุกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันติ๊บโคตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตั้งปณิธานพรมสะอาดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายติณณ์แซ่เล่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัสแซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวินท์หรูจินดาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชเฆยะกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรบัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติพลโดนสวัสดิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศบุญถนอมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญวรรธน์รัตนจันทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณกรณ์สุวรรณธนะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณธรวงศ์สุขจันทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติพลสวัสดิ์สิทธิเดชโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณกรณ์แซ่ฮ่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลเกษมแซ่ชังโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิษฐ์ฉายาสกุลวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภีรเดชตันทสุทธานนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศกรเพ็งรักษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์ศิริวงษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลตันติพยัคฆ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพลแก้วไฝโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเพชรเพ็ชเต็มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัศพลวิเชียรขจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรราชผลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยจันทร์สุยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพงษ์แซ่หล่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐพงศ์ชีวรุ่งโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิเดชดำแก้วโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์แสนชื่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครพลตุอินทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครวินทร์โทรจุฬานนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรพลแซ่หลีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณกัญจน์คงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกา วางเฉินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัทธ์แซ่ลิ่มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรเพชรดำเกิงขจรวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราวัฒน์สารไธสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาแซ่หล่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลลิ่ววัฒนะโชตินันท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรณ์ธูปสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญวิทย์บัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา