รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณญวีร์ขุนล่ำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณกัญจน์คงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาคงเจริญโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภคพรคงเช้าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะวดีคำสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชิตจอนใจโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยจันทร์สุยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8อุดมศึกษาครูนางสาวบุญรักษาจันทร์หอมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาจันทร์เจริญสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีริศราจันทสโรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนสรวงจันทะคารโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลภัสรดาจันทเลิศโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิษฐ์ฉายาสกุลวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรนภัสชัชวาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนชาลีเปรี่ยมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐปภัสร์ชินณฤวงษ์สกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐพงศ์ชีวรุ่งโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิภรวัฒน์ชุมขำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวณิชยาชุมชนะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลช่วยนุกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวีช่างชุมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรเพชรดำเกิงขจรวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิเดชดำแก้วโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลตันติพยัคฆ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภีรเดชตันทสุทธานนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันติ๊บโคตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครพลตุอินทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรณัฐถาวรธรรมรัตน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเหมือนฝันทองรักษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชานันท์ทองเจริญพิพัฒน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรทองเอียดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์ทิพย์สุเนตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรณ์ธูปสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรนวภัคสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิมลวรรณนุ่นเขาอ้อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพจน์น้อยผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรบัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญวิทย์บัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมน์พิมุกต์บัวรินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสบัวโรยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศบุญถนอมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอักษราภัคบุญพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรีบุญสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปาณัทบุบผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐชานนท์ประกอบบุญโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาปานมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภสรปิยภิรมย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทวิชาปิยะพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตั้งปณิธานพรมสะอาดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิลดาพรหมฤทธิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา