รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรนวภัคสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรอนุสิมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรพลแซ่หลีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรองแก้วแก้วมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพจน์น้อยผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณกัญจน์คงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกา วางเฉินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัทธ์แซ่ลิ่มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติพงษ์แซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราแซ่วุ่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมน์พิมุกต์บัวรินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาจันทร์เจริญสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาโชดกดิลกโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาปานมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราพัชรพัฒนพิสุทธิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราวัฒน์สารไธสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศมหาพรหมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลลิ่ววัฒนะโชตินันท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรณ์ธูปสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัชชญาสันจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญวิทย์บัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติกาญจน์แซ่ม็อกโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงซุเอินอึ้งโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงซู เหยียนยูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปกรณ์ศรีสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรทองเอียดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์พลสุขยะฤกษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชะภัชไตรจักราธรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาพารามนต์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฎฐากรพัชรจารีตโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาคงเจริญโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกิตติ์ยุบลพันธุ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนันเส้งนนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชานันท์ทองเจริญพิพัฒน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์ทิพย์สุเนตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์สุทธิธรรมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์เกตวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรีบุญสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐปภัสร์ชินณฤวงษ์สกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลช่วยนุกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาสินเฒ่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันติ๊บโคตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตั้งปณิธานพรมสะอาดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงตาลแก้วเกื้อสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายติณณ์แซ่เล่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตุลานันท์ศรีจันทร์งามโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทวิชาปิยะพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์วุฒิเจริญวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนภรณ์แซ่โจวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัสแซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา