รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 51 ถึง 100 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิษฐ์ฉายาสกุลวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
52ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภีรเดชตันทสุทธานนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
53ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศกรเพ็งรักษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
54ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรักษิกณาสมพงค์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
55ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์ศิริวงษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
56ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลตันติพยัคฆ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
57ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลักษิกาสิงห์ดำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
58ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพลแก้วไฝโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
59ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเพชรเพ็ชเต็มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
60ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัศพลวิเชียรขจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
61ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิลดาพรหมฤทธิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
62ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรราชผลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
63ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยจันทร์สุยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
64ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชชาไชยมงคลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
65ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพงษ์แซ่หล่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
66ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐพงศ์ชีวรุ่งโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
67ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเหมือนฝันทองรักษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
68ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิชายัปโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
69ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนามิกามณีกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
70ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิเดชดำแก้วโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
71ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์แสนชื่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
72ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครพลตุอินทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
73ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครวินทร์โทรจุฬานนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
74ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรนวภัคสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
75ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรพลแซ่หลีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
76ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรองแก้วแก้วมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
77ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณกัญจน์คงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
78ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกา วางเฉินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
79ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัทธ์แซ่ลิ่มโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
80ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรเพชรดำเกิงขจรวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
81ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราแซ่วุ่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
82ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาจันทร์เจริญสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
83ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาโชดกดิลกโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
84ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาปานมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
85ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราวัฒน์สารไธสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
86ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาแซ่หล่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
87ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศมหาพรหมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
88ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลลิ่ววัฒนะโชตินันท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
89ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรณ์ธูปสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
90ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญวิทย์บัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
91ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงซู เหยียนยูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
92ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาพารามนต์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
93ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฎฐากรพัชรจารีตโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
94ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกิตติ์ยุบลพันธุ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
95ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์ทิพย์สุเนตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
96ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธยาน์สุทธิธรรมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
97ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐปภัสร์ชินณฤวงษ์สกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
98ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาสินเฒ่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
99ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตุลานันท์ศรีจันทร์งามโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
100ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์วุฒิเจริญวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา