รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 120 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรปานมีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุพัตราประทาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกานต์ศักดิ์แซ่จองโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4อุดมศึกษาครูนางสาวพิศมรสวัสดิ์ทวีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑาวุธบัวกิ่งโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6อุดมศึกษาครูนางสาววิมลแสงศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณากรหลุมทองโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8อุดมศึกษาครูนางสาวนพรัตน์วิชิสโรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนกันต์แซ่เหล่วโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีหญิงพราวตาตรีสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวิชญ์แซ่ชั่งโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัฐภรณ์สิริวรกุลพงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกทญาพชรโสภิตโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาพินโพธิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิดาภาบัวรินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนตลาดกลางโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเดชพนต์สีป่าหญ้าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตโชดมรัตนเพ็งโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัศภัสธนบัตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเทพธิดาแซ่คูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัทยามาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทพงศ์อนันต์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุณยกรโชติรุ่งโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิทยุตม์วรรณโรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมันนี่สูติพงศ์สวัสดิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมิงมิงซินโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรว่องคุณากรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิชญ์คงแก้วโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสาธนีทองศรีวสุโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแสงอรุณไพโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายหัสกรมากจงดีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนาวิลแก้วกลับโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิภูโชติรุ่งโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิษฎาเรืองดำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรรฆญาณีสัตยานุรักษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอินทุพิมพ์พรหมกัณฑ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกณวรรธน์สุวรรณโณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลภพสีขาวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญานุชทองระหมานโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญนิภาอรุณรุ่งเรืองโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตญาดาอ๋องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติมาภรณ์เพ็ชร์บูรณ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกุลพัทธ์โกมาศโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายครรชิตบุญคงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรพัฒน์สิงหะโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรเมธแข็งแรงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสุวรรณโณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจีรพัสจันทร์ศิลป์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโจโซฟินเซียโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิสราจิตนุกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา