รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๔ - โรงเรียนบ้านคลองแงะ
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 105 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาณีขวัญม่วงโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาโสดาเจริญโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคมกริชพินสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาญวิทย์ทรงกลดโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรอินทรมณีโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิรัตนบุรีโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดำรงศักดิ์คนซื่อโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายต้นข้าววัฒนะโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณญิศาดุกสุขแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรเพ็ญสิริจรรยาวงศ์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลนกประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒนพันธุ์ซิยังโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรมืดมากโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงศ์แก้วประถมโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวินัยเจริญสุขโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิศิษฎ์ชินวงษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรพลจินดาประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัญญูชูนาคโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิ์ดาพูลแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริบุญพรกั้งเตี้ยโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษ์ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิริกรแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุจิตราทิพย์รัตน์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเสาวลักษณ์บัวแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชาแซ่แต้โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานนท์ใบหมุดโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกราชสนเสริมโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาอิล่องโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกีรติพันธุ์แดงโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทร์ธิมาคงสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรภัคภูมิเอี่ยมโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรเกษมพุฒโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรสินชื่นใจโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศสมศิริวิริยเดชโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาหนูทองโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานุชกุลวานิชโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธิชาติมะโนสาโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญณรงศ์เกตุศัทธาโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณเดชพานวิจิตรกูลโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฑิฆัมพรแซ่แต้โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกรณ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดิฐากรทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเทพสีขาวโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตะวันทองรอดโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรหนูบวชโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวุฒิชูสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวุธนวลสกุลโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกสระทองอยู่โรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรวันนาศโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา