รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๓ - โรงเรียนวัดควนมิตร
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรบุญรอดโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจ้านายการัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายซอฟิตนุ้ยเสริฐศรีโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรชญาไพโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชิดาเอียดวารีโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญารินดาศักดิ์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนงนภัสพงษ์โพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวทันยาหนิเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกณิกนันต์บุญนิจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎาจันทวัฒนะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎาพิมพ์วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์ศิริภานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิดอกดวงโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภูมิจันทองโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนุตประวีณ์บุญเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรศักดิ์หนูย่องโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภควรรตราชชำรองโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลภัสสินีปรีชาโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิศักดิ์ทองเพชรคงโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุไรณีมณีโชตโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิพลเกตุสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาช่วยทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญยชนกระวิศรีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำทิพย์ขมขำโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุณยวีร์ชูนิ่มโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายราเชนกุฬานุวัชโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิริยะพรมสุขโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัจจิมาสกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาคมพงษ์พยัคฆ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจอมขวัญเทพแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชยาสีใหม่โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนกันต์ไชยทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิดาธารแก้วชะนิดโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกมลซุ่นเห้งโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกานต์สุพจน์ศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธิดาศรีสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวิภาสุวิทยะศิริโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายแทนธรรมมณีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์พรมจีนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรขาวสั้นโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิภาภรณ์จันทเลิศโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวดีชูนิ่มโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฑิตาแดงบรรจงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพบพรจินดาโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิรดาสุขหนูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรภรณ์จิตรนิยมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุพงศ์นวลศรีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภาวิณีนวลทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเมธาสิทธิอินทร์ด้วงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรพีพัทธิ์หมัดหัสโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา