รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๙ - โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวมัตติกาวงค์คำโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิรินทราหมอยาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายสุรเชษฐ์วรภัทรโภไคยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแต๋วอยู่ไพโรจน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๕นายภูวดลบุญโทโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิริประภามูลมีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๕นายพิพัฒน์เจียระสันติกุลโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญารัตน์แก้วกิจโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกิ่งแก้ววรรณทาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐกมลยมจันทร์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐนิกานพสุวรรณ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนธิชาชลพองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๔นายนวพลเพ็ชรทองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๔นายรุจรวีผาลีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาววันวิสาเซ่งเข็มโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศสิมาแก้วมณีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเสาวลักษณ์หัวใหญ่โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวหทัยภัทรหาชื่นโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นายอดิศรคงเพชรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นายรัฐชานนท์ประยงค์หอมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรวัฒน์หอมชื่นโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๓นายรุ่งโรจน์คชรัตน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิชัยบุญยอดโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสริตาคอยอาสาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิงหาพรหมจรรย์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิกรมิตรรัตน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดารัตน์สมล่ำโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนาตาชาวงค์สุวรรณ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบัณฑิตาสมหวังโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอาทิตยาโสภาจรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายก้องภพราตรีพฤกษ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลิสราหาญณรงค์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาทองใบโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติภัทรแกมนิลโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนพรชูชีพโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์หนูทิพย์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรพรชิตโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัดศรพลเกลี้ยงโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนารีรัตน์เปรมสมุทร์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริฉัตรรัตนเพ็งโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปาริวัตรรัตนเพ็งโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรชนกหาญณรงค์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมนัสศักดิ์ประยงค์หอมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวราภรณ์อุไรรัตน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรารัตน์ยินดีเฉลิมพันธุ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรายุทธสุขะปานะโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวิมลปานทองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา