รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๙ - โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 73 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานดาไกรสองสีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงสวรรค์ตราทิพย์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายนนทพัทธ์หงีฮะโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายนัทธกรตุ้มไพรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายอนิวัตติ์ต๊ะมีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นายอัฐพลยะสะระโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสิริวิมลแสงจันทร์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนิดาแสงสว่างโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๕นายพีระศักดิ์รัตนกระจ่างโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุฑามาศพูลสวัสดิ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาทิตยาพัฒยาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๔นายกันตพงศ์รัตนมุณีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงชลธิชาพลบูรณ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายธนวัฒน์สุทธิเทพธำรงโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๔นายปรเมษฐ์คีรีแสนสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๔นายปัญญาวุฒิเพ็ชรวรรณโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์พรหมบุตรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๔นายวรายุทธแซ่จั่นโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุภาภรณ์ดิษฐโสภาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรปรียาโกสีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอารยามุสิกธรรมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนาพรยี่รัมย์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขนิษฐาเสียงอ่อนโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญฤดีจันทชารีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุกัญญ์เพชรไข่โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณาธิปทินมุดีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีธวัชแก้วเนตรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๓นายธีรภัทธเกตุอุไรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาร่วมบัวโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรมินท์คุ้มหอมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๓นายปัณณวิทย์เพ็ชรวรรณโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยะภรคงฉิมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรวิภาแซ่หลีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชตศรีพรมมาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุธฒิพงศ์อารีสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหชนไชยโสธรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลวรรณพรหมฤทธิ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญจน์นิกข์วัฒนมงคลโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยกรพลนุ้ยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกษรินบัวทองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราคูณมีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราเคลือทองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองสุกโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐณิชาเครืออักษรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรพัฒน์พลเกลี้ยงโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระพงศ์อินทร์ผลาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนวภัทรพาหุกุลโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิพนธ์อักษรสีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิรัตน์ดาปันปาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปรินทรบุญศรีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา