รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๕ - โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยารัตน์ศรีรักษาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์บุญเรืองโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิสาส่องแสงกล้าโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาแก้วปฐมโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิชัยแก้วดวงโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภัทรผลเพ็งโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุปราณีบุตรงามโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรนุ่มสำลีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอินทิราพัฒยาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปริญญพรรดิ์รอดบุญโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงต้นเข็มชุมแดงโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรีร่มเกตุโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ดนัยผ่องผุดโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุญรักษาไชยศรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศราวุธสีจันแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรองกาญจน์ชะนะกิจโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุทธแก้วมากโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนะศักดิ์สวัสดิ์จิตรโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณชพลฤทธิสิงห์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัลลิกาโคระศรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณิศาคณะสิทธิ์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวริทธิ์ธรมามุ่ยโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัณญาไชยปานโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภชัยไชยหนูโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสหรัถถาวรจิตต์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธิตาหลวงราโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรัญญาพัฒยาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา