รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๕ - โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิตยาวงศ์มณีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนารีย์ศรีรักษาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพเดชรัตนคำโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุทธแก้วประกอบโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาคริตดำมีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมินสวนอินทร์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายญาณาธิปรักแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริยอดตุกาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทวินทร์พรหมมะณีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวเดชงามกำเหนิดโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงษกรพุ่มทิมโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงราชาวดีเกตุแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวชิราวุธเรืองกูลโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิศส่องแสงกล้าโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิพงศ์ทองแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหภพจันทร์ประดับโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรศักดิ์การรัมย์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรณ์สุวรรณชาตรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรพลทองเสนอโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคมสันต์ผ่องใสโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุญญฤทธิ์สาริปาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนวรรณ์พลรงค์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรัชญามากแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวราชสีสายโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนต์นภาศรศิริโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรแก้วประชุมโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอ้อยสายนีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์พุ่มทิมโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิลนาวาโสมแหละโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบริรักษ์สุวรรณชาตรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัศนีย์สุวรรณชาตรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญ์สินีดำแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรนัยอุตมมุณีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเหมือนไหมผ่องผุดโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุสรณ์ถิ่นจะนะโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญชลีพัฒยาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาภาภัทรอรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องเกียรติขุนสดับโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทิมาบุญเลิศโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนภัทรด่อสาโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินกฤตพรหมจรรย์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐวรรณสวัสดิ์จิตรโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐฐาพรโคระศรีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชานันกุลีชุมโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ไวยรูปีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรสุวาหลำโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยะดามิ่งมูลโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยากรราชบุตรโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยวีร์หนูอุไรโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชระนามบุตรโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา