รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๓ - โรงเรียนบ้านโปะหมอ
ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกลักษณ์ปรีดาอัฑฒกรโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนทิชากลิ่นมุสาโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรสกุลหงษ์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตากันทะสุขโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์นทียืนยงโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันจิราทองเอียดโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์จิราสินยาโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์บุญสว่างโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงซันวาณีย์ยีโปโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐภัคพูนวัฒนานุกูลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ศักดิ์กรีพงค์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐปภัสร์เซ่งยิ่นโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายต้นกล้าคงยังโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิชานันท์หยีหรีมโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติณาเรศเสนทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติธัญทองนันท์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรนพสุวรรณโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิณทิพย์ชิตวงค์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรฉิมทองเมืองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัสสราคุณชลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์รองราชโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธินีแสงสอนโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลักษิกาวิจิตรเวชการโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมใจชุมใหม่โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริมาพรศรีทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาเบ็ญล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุรักษ์รักเครือโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอักษรทิพย์จุลทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานัสเบ็ญโส๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุบลรัตน์ไชยจารีย์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์อินต๊ะคำโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวิณรัตน์ล่วนเหนี่ยวโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยาณีจุลจินดาโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัชษวิสิฐแซ่จุงโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชมนจิตอุฬาโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรัชญาแซ่ตันโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปวีร์ยอดดวงใจโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญดาภิญโญสุวรรณโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิสราเครือจันทร์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปานแก้วโมสีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิติพรมณีสกดโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพลอยชนกชื่นช่วยโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพสิษฐ์ชุมทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัฒนพงศ์พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชญุตม์ทรปุ่นโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิยดาน้ำขาวโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรภัทร์รักนิ่มโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราวดีแสงโพลงโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูรินทร์ไหมแก้วโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรังสิมัณสงสัยโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา