รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๓ - โรงเรียนบ้านโปะหมอ
ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 128 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนิษฐภาดาสุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาชูสินโทโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษนัยไชยเสโนโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพัฒน์หนูอุไรโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมนต์อานนท์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติมาเพ็ชรสลับศรีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์คงครักโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิธะราศรีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณาดาร์สาแล๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดามพ์พรหมดีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตชูกำเนิดโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชชูกูลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์ทัศตะโรโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัสรอนเบ็ญหมันโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาวิริยานุภาพพงศ์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภังกรพาหุพันธ์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณณภาแก้วดำรงค์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัทธดนย์เบ็ญโส๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทยุตย์พรหมดีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุศรีวิลัยโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมูฮำหมัดนัซรีมะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณมาศใจเกื้อโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราวุ่นสนโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรแก้วจุลกาญจน์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรภู่พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรหนูอุไรโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภณัฐสุวรรณโลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิราวิชญ์ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุกัณต์อนันต์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุตนันท์ช่วยทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรนันวิจิตรจินดาโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอฐิตยาไชยาเสนะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิชาติบิลโต๊ะหมีนโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์มังบัวโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัมฤทธิ์แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลหวังหลีโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอิลฮัมระดิ่งหินโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณสุจริตธุระการโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษดาแลมันเส็นโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑารัตน์สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนากานต์แต้หล๊ะโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมามงคลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐชนนท์คุ่ยยกสุยโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัชชัยชุมวงศ์โรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระภัทรแก้วประดับโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนนทิชาทรปุ่นโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนรพนธ์บัวทองโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัฐพลฐิวิจิตรโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายน้ำเพชรแซ่ฉ้องโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนุชจรีย์นันทกุลโรงเรียนบ้านโปะหมอวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา