รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๒ - โรงเรียนบ้านไร่
ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 78 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันญารัตน์หนูตะพงศ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลขุนไชยทันโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยกรฉิ้มสังข์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูรินทร์ปัญญาวิภาคโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคาวีขุนไชยทันโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิชัยยุทธมะลิวัลย์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๓นายสุริยาปานหวานโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพงศ์คงไชยโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวโสภิดาจิตณรงค์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกาญจน์มีศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกจิตโตโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์บิลเส็นโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณานนต์สุขสว่างโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชนันทน์สุขสว่างโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบารมีหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดานิชกิมเอ๊ะโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาษุเกตุทองโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์จุฬาชายเหาะโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริกองเม่งโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันย์ชนกแซ่เลี่ยวโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิสยาการันสันติโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรากรไกรยาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอาฮัจดนยะและโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภังกรไกรยาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระนันท์บิลเส็นโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมินทร์รักคล้ายโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพพลฤทธิเดชโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐศาสตร์คูณสุขโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวีณ์ธิดาบุญรัตน์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมมารถบิลหมัดโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุเมตราเกษแก้วโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรชาดัทถุยาวัตย์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุวัฒน์ตนยะแหละโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิสรณ์คะนันชาติโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอารุณจิตเที่ยงโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรชาไชยชารีโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาดัมจิตเที่ยงโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัณทรักษ์นุ้ยเลิศโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรสิทธิ์สุวรรณนิลโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจารุวิทย์ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตตานันท์ทองสิบพันโญโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชณานุชตรงจิตต์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชญาบังลีเส็นโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิกองเม่งโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรอุ่มอาษาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาคำสุขโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระเนตรบินสันโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรพรหมศรโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิชารัตนาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา