รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๑ - โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 80 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิกานต์ปิยนุสรณ์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นายชยานนท์แซ่ลิ่มโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวน้ำฝนเขียวเจริญโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายรัชพลคำเสียงโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายอนุวัฒน์กาญจนเพ็ญโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาทิตยาราเหมโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติศักดิ์แซ่กี่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิตตาอินทะวงค์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐสุดาสมคุณโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวทิพากรขวดใสโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๕นายธวัชชัยณะกาโรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธีราพรบุญยอดโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๕นายประโลมพลายวังโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาววิชัญญาราชยอดโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสมฤทัยสุขเจริญโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธาสินีโชคเจริญเลิศโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๕นายหรรษาวิถีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอุมาพรแซ่ผ่องโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญหทัยสงวนทรัพย์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนัฏพรไชยชนะโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฏฐาพูลสวัสดิ์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปิ่นหทัยรอดบุญโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงพิมพรยดย้อยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๔นายศิริชัยแก้วน้อยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายศุภชัยพรหมรักษ์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุกัญญาคงแก้วโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุทธิรักษ์อุตอามาตย์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอาแซนน่าทวีกุลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ธิดาพรหมวงศ์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยพลแก้วเอียดโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิตากาลจักรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุตินันท์พรมเทพโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณพัฒน์ศรีรัตน์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐชานนท์แก้วประดับโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดรุณีธรรมโชติโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไตรรัตน์เทพพิมพาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรณ์คะทะวะรัตน์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์วงศ์เปรมโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัชชาแก่นสารโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดารัตน์ทองชะอุ่มโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดารัตน์บุญธรรมโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนารีรัตน์ตั้งวงค์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรียาภรณ์มีแก้วโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยะธิดาพลอยดำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรอรุณรัตน์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพนิดาบุญล้อมโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพย์บุญใจโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรววนิตเชยชื่นจิตรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมะลิวัลย์ธนาบัตรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลลิตพรรณแซ่หลีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา